Ap. gjerninger 1.1

Lukas legen, evangelisten og forfatteren forteller oss at menigheten forsetter det liv som Jesus levde her på jord. Hans gjerning er avsluttet når det gjelder frelsen.

Golgata forsoningsverk står for alle domstoler. Det han gjorde der, gjelder for alle syndere til alle tider. Hans barmhjertighet, nestekjærlighet, alt som preget hans liv, er et eksempel til etterfølge for hans menighet.

Oppstandelsens kraften skal føres videre til nye mennesker, evangeliets budskap skal levendegjøres i mennesker som har opplevd det med kraft i sine liv.

Det Jødiske folk gjorde en fatal feil. De forkastet han som bygningsmann, den stein som egentlig var hjørnestein. Det er ingen annen mulighet til frelse enn ved å tro på Jesus og ta imot ham.

Dette gjelder ikke bare Jødefolket, de som levde den gang. Jesus er verdens eneste frelser for oss hedninger også.

Dette er grunnvollen som vi må bygge på for å få et evig liv.

 

Sion Ingedal, 15.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Frelsen er for alle

Mange har ikke hørt evangeliet. En del har hørt det, men ikke forstått det. En del har hørt det, men ikke trodd det. Noen har forstått det og trodd det, men ikke tatt imot det.

Noen har hørt det, men trodd at det kun gjelder de snille og fromme. Noen har utelatt det fra denne verdens visdom.

Noen har kokt det hele bort i teologi og diskusjoner, men frelsen er for alle.

Frelsen er for alle, Jesus døde på korset for oss alle menneskers synd for om lag totusen år siden. Vi var alle innbefattet.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh. 1:12.

Som mennesker trenger vi Guds hjelp hver dag. Vi må ikke bytte ut denne kilden med denne verdens visdom. Guds ord går aldri ut på dato, men det fornyer vårt indre hver dag.

Jer-2-13 Gud sa. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med levende vann, og har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.

Hvis vi hugger ut våre egne brønner blir vi lik en hage uten vann.

En hage uten vann visner og forfaller. All god duft og liv blir borte. Fruktene som den skulle bære fram dør og råtner. 

Vi trenger livets vann fra Jesus Kristus. Og det vann han vil gi oss, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Vi er alle syndere og trenger nåde fra Gud. Det er kun et navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst, navnet Jesus. Det er ikke frelse i noen annet navn.

Slipp Jesus inn så blir himmelen din.

 

Sion Ingedal, 08.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Jesus Kristus

Jesus er ingen religion stifter i vanlig forstand. Ingen lederskikkelse med jordiske ambisjoner.

Hans rike er ikke av denne verden. Allikevel verdens frelser. Salme 32:8  Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye

Jesus er livets konge, skaper liv av døde ting. Han gir mennesket det mennesket aldri kan arbeide seg fram til, det evige liv. Det evige liv får alle de som tror på han.

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus elsket verden så han kom hit. Den Hellige Ånd elsker oss, og den drar og kaller på oss hver dag, slik at vi ser Kristus klart.

Som mennesker er vi på valg. Vi kan forkaste det, gjør vi det blir det vår egen ulykke. Tar vi i mot, opplever vi Frelse i Jesus Kristus. Det er ikke frelse i noen annen.

Han er grunnvollen vi skal bygge på. Han er en evig Gud. Han er høyt over vår forstand. Alt er Ham underlagt.

Herre, ingen er som du! Det er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. 1.Krønikebok 17,20

 

Sion Ingedal, 01.09.2021

Kjell Håkon Gaulin

Guds kjærlighet

Guds Kjærlighet er som solen. Den stiger opp i øst hver dag, og går sin stille gang mot vest. Den skinner over alle. Solen kaster sitt lys og varme over mørke skoger, skrående lier, fjord og hav. Den strør sitt gull over åker og eng. Naturen strekker seg mot den. Folk i by og land velsigner den. Solen gir lys og varme til alle. Den er selve livskilden på jorden.

Slik er også Guds kjærlighet. Han er skaperen som lar sin sol gå opp over onde og gode. Lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han er vår Far med sin store kjærlighet og uendelige nåde med frelse til alle.

1. joh. 3:1 Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Han er mer enn en venn. Han er vår bror. Salige visshet. Han er evig - Vår forløser.

Engler beundrer frelsens vidunder, aldri dens dybder fatte de kan. Tenk, hvilken gåte, frelst ved Guds nåde!  Å, hvor det setter vårt hjerte i brann!

Hans navn er Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Han er vår Hyrde.

 

Sion Ingedal, 25.08.2021

Kjell Håkon Gaulin

Salme 32:8

Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye.

Bibelen vil alltid være kraftkilden og lyskasteren for den som vil finne rett vei og retning i livet. Salomos ordsp 4:20-22 Lytt til det jeg sier. Vend øret til mine ord! Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de gir liv til dem som finner dem, og helsebot for hele kroppen.

Vi lever i en verden full av krav, med makter og myndigheter rundt oss, vi makter ikke alltid å følge opp med fullkommenhet. I årtusener hadde Gud båret over med menneskenes synder.

På Golgata var det slutt på Guds langmodighet. Gud felte en rettferdig dom over synden i sønnens person. Jesus ble gjort til synd. Synden fra Adam til oss fjernet han på korset.

Ved å tro på dette unngår vi fordømmelse. Mennesket velger selv å tro på det eller forkaste det. Forkaster vi det er vi redningsløst fortapt. Veien til seier går gjennom Jesu død på korset.

Den kristne stilling inn for Gud er sikret. Jesu død og oppstandelse avgjorde hele saken, for evig. Gud være lovet min sjel er fri i kraft av blodet. Bort fra din synd, uro og sorg. Bort fra din trelldom tvil og strev.

Jesus vant og jeg har vunnet synger vi.

 

Sion Ingedal, 18.08.2021

Kjell Håkon Gaulin

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

I Markus 10:17-27 kommer det en ung rik mann til Jesus å spør:

Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Denne unge mannen var en fin kar med gode vaner og han kjente budene, men allikevel satt han fast. Det står at Jesus fikk han kjær.

Vi nordmenn ligger på verdenstoppen i inntekt og velstand, men hva skal vi gjøre for å bli frelst?

Har Gud gjort det vanskelig å bli frelst? Nei, ved troen på hans sønn Jesus Kristus blir vi frelst. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Efeserne kap. 2 vers 8 og 9

Løsningen:

Romerne 10:vers 9  For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Vers 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Løsningen er altså ikke bare å gå rundt med en from lengsel, å håpe på et mirakel, men åpne munnen og bekjenne høyt at Jesus er Guds sønn.

Det står ikke at man må gjøre det flere ganger, men for egen regning vil jeg foreslå at man simpelthen holder fast på det.

Bekjenner og sier det igjen og igjen. Gjennom det styrkes troen.

Evangeliets hemmelighet er Jesus Kristus. Han er løsningen. La oss bli rotfestet og oppbygget i ham. Ja grunnfestet i troen.

Joh.3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Vers 17. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

 

Sion Ingedal, 11.august 2021  

Kjell Håkon Gaulin

Tørster

Om noen tørster, han komme til meg å drikke sa Jesus.

Å tørste er en stor smerte, da er det godt å finne en kilde som holder vann.

Jesus Kristus er kilden med det levende vann, vi kan komme til han å drikke. Fra hans indre skal det som skriften sier flyte strømmer av levende vann.

Kvinnen ved Sykars brønn fikk oppleve dette der hun kom skamfull og syndig. Jesus tok imot henne. Hun var tørst og fikk drikke av det levende vannet.

Den som følger meg sa Jesus, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Vi trenger lys og varme, og en som forstår oss.

Jorden har ei den ro jeg søker, nei jeg lengter til Guds stad.

Denne verdens herskere drepte Jesus. Han som bare gjorde det gode.

Jesus Guds enbårne sønn vant en evig seier. Han avvæpnet makter og myndigheter, og seire over Djevelen og døden, og vant en evig seier.

Sto opp igjen den tredje dagen. Døden er beseiret.

Den som tror på meg sa Jesus, skal leve om han enn dør.

Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge.

Jeg har kommet for at de skal ha evig liv og overflod. Joh. 10:10.

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss hvem er da imot oss. For et fundament vi kan bygge på. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har gir han stor styrke. Esaias 40:29

Gud er trofast og rettferdig. Må vi ikke bare lære om Han, men oppleve Han og bli kjent med Han.

Hvor finner vi løsningen? Jo i Guds ord Bibelen. Der den Hellige Ånd åpenbarer skriftene for oss.

 

                                       Sion Ingedal, 04.08.2021  KjellHåkon Gaulin

Ekteskap

Ekteskap må ikke gå ut på dato. Ekteskap har som grunnmønster Guds skapelse av mann og kvinne tilordnet hverandre. Adam og Eva blir skapt til samliv, for å hjelpe hverandre, og føre skaperverket videre ved at de skulle økes og bli mange.

Ekteskapet er derfor en Gudgitt ordning, som en normalt ikke unndrar seg. Jesus selv og hans mor Maria og Jesu disipler var innbudt til bryllup i Kana i Galilea, noe som var normalt også på Jesu tid her nede, der han også gjorde sitt første under vann til vin.

I tidens morgen innstiftet Gud ekteskapet til glede og hjelp for oss, og ekteskapet er derfor Guds gode ordning for menneskeslekten. Han påla mannen å forlate sin far og mor for å holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er bedre å være to enn en.

La oss ta vare på Guds ord. 

Salme 128, Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.   Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig er du, og det går deg vel.   Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt ditt bord.    Slik blir den mann velsignet som frykter Herren.    Han skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager.   Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel. 

 

Sion Ingedal,  04.08.2021         Kjell Håkon Gaulin

 

 

Mennesket

Hva er et menneske ? ifølge Bibelen ( tro og lære )

Som kristen mener vi at Gud, som skapte mennesket, Han er den beste til å vite hva mennesket er. Hans svar på dette spørsmålet finner vi i Bibelen.

Mennesket var det siste ledd i skaperverket, og var det eneste som ble skapt i Guds bilde. 1.Mos.1:27

Mennesket ble skapt til å ha fellesskap med Gud. Det skulle også herske over alle andre skapninger 1.Mos. 1:28-29.

Mennesket skulle være Guds glede og fryd, men det ble Guds sorg og smerte. Men nå har Jesus Kristus gjenopprettet menneskets fall. Ja, mer enn det. Vi er på vei til en herlighet og et fellesskap som overgår alt som har vært, og som overgår all forstand og beskrivelse.

Mennesket er trefoldig, og består av ånd, sjel og legeme. Disse tre deler utgjør mennesket personlighet. Mennesket er skapt i Guds ilde.

Til mann og kvinne skapte Han dem.

Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og ble til en levende sjel. For et under.

 

                      Sion Ingedal, 22.07.2021    Kjell Håkon Gaulin

Hva er en andakt

Andakt er en enkel form for Gudstjeneste. Rettet inn på det vi holder på med.

Den plattformen vi står på og jobber ut fra, må være i takt med Guds ord. Vårt store forbilde er Jesus Kristus. Han må være Herre i våre liv.

Når min sak er din sak og vår sak er Guds sak. Når vi alle trekker sammen da går det så bra.

Da blir vi velsignet. Hva er velsignelse ? Guds oppmerksomhet. Velsignelse er motsetning til forbannelse. Velsignelse er som solen skinner over oss,og vi nyter det.

Velsignelsen er for alle som tar til seg Guds ord og lever i det.

Markus 1:15 Omvend dere og tro på evangeliet. Joh.3:15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Joh-3:18 Den som tror på ham blir ikke dømt.

Joh. 3:36 den som tror på Sønnen har evig liv.

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Gud velsigne deg.

 

                                 Sion Ingedal, 14.07.2021  Kjell Håkon Gaulin

En trofast venn og bror

En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. Salomos ordspråk 17:17.

Hva er en venn?  Jo, en venn er en som aldri svikter når de andre svikter.

Vi synger: En venn har jeg funnet, og alt er nå vel. En venn som min lengsel forstår. En venn som vil alltid velsigne min sjel, hver stund ved min side han går. Fra morgen til kveld Han styrer alt vel. Hans nærvær har fjernet all frykt. Jeg er ikke lenger en sorgenes trell, men vandrer med Jesus så trykt.

Han svikter aldri. Han står bak sitt ord. Vår sjels beste venn. Vi kan ha nedturer og oppturer, men Han er der for oss. Han glemmer oss aldri. Se i begge sine hender har han tegnet deg.      Den som akter på ordet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til Herren, er salig.

Et glad hjerte gir legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

 

Sion Ingedal,  07.07.2021  Kjell H. Gaulin

 

Bibelen

Bibelen er skrevet av Hellige Guds menn som var drevet til det av den Hellige Ånd. Gud ga dem visdom til å føre fram Guds tanker i et menneskelig språk. Bibelen inneholder i alt 66 bøker altså 39 i det gamle testamente og 27 bøker i det nye testamente.

Førti personer har vært med på å skrive Bibelen. De levde i ulike tider, i forskjellige land og under de mest skiftende forhold. Noen var fyrster, andre levde i fattige kår. Noen var lærte, andre ulærte. De skrev i slott og i fengsel, på reiser, i fredstider og krigstider.

Hovedpersonen i Bibelen er Jesus Kristus, vår frelser og forsoner. Jesus ga avkall på herligheten i himmelen og kom hit ned som en ringe tjener for å frelse oss. Han kom til sine egne , men hans egne tok ikke imot han.

Det var ikke plass for han i Herberget. Jesus Guds sønn ble født i en stall. Midt i blant dem sto det en mann (Guds sønn, ) men de kjente han ikke. Gud sendte sin sønn til verden for å frelse oss.

Joh.3:16 For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Jesus gjorde mange tegn og under. Helbredet syke. Drev ut onde ånder, vekte opp døde. Vær og vind var han lydige. Han kom for å frelse det som var fortapt.

Jesus fikk stor motstand. Han som gikk rundt å gjorde vel. Hvordan er det med oss i dag, har vi rom for Jesus Kristus ?

 

                Sion Ingedal, 30.06.2021   Kjell Håkon Gaulin

Jesus taler vår sak

Titus 2,11-14 For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.

Jesus ofret seg selv for å fri oss ut av all vår synd og skam. Jesus er vår Frelser og forløser. Han besto prøven. Nå har han guddommelig fullmakt og sitter ved Faderens høyere side, og gjør sine gjerninger

Joh.2:1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige.

Vi møter evigheten i Jesus. Vår rettferdighet ved tro. Ikke av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde. Rettferdiggjort ved tro er et stående uttrykk i Romerbrevet.

Det glade budskap er ganske enkelt, at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Den rettferdighet kommer fra Gud i Jesus Kristus.

For en trøst. Vi skal trøste hverandre. En hånd å holde i. våre hender uttrykker så mye.:

Hender til kamp.

Hender som bare henger der.

Hender som aviser.

Hender som er tafatte.

Hender som tar imot.

Legg din vei i Herrens hånd. Se jeg har tegnet deg i mine hender.

Hans hender er merket på grunn av oss.

Derfor når alt er vanskelig. Send bud på Han som heter Jesus Krist. Han oppretter og gjør alle ting vel.

                                                                                   

Sion Ingedal, 23.06.21 Kjell H. Gaulin

Sendebud

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud. 2. kor.5:20. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Sendebud: Et stort oppdrag. Et stort ansvar. Ikke sendebud for hvem som helst. Ikke for en arbeidsgiver. Ikke for en jordisk konge, men kongens konge Guds Sønn.

Sendebud: opptre på hans vegne. Følge i Hans fotspor. Være fylt av kjærlighet. Det var ikke svik i hans munn. Skjelte ikke igjen. Truet ikke når han led. Jesus sa: Dere er verdens lys. Dere er verdens salt. Mat: 5:13-14. Mer kunne ei engler begjære å gå med så salig et bud

Budskapet vi skal sende ut er: Jesus som betyr Herren frelser. Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved Ap. 4:12. Jesus er ikke bare et navn. Det er knyttet håp og framtid til dette navnet.

Vi møter evigheten i Jesus som har med den Hellige Gud å gjøre. I navnet Jesus ligger alt innesluttet. Frelse, helbredelse, kjærlighet, fred, kraft osv. Ingen kan se Jesus Guds rike hvis man ikke er født på ny.

Lovens vei er hard og tukter oss, ingen nåde, men krav. Den skaper angst, mismot og fortvilelse og død. Det glade budskapet vi skal sende ut er ganske enkelt. At hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

                        

Sion Ingedal, 15.06.2021 Kjell Håkon Gaulin

Ord og Utrykk

Ord og utrykk fins i alle yrker. Etter som vi blir utdannet faller det helt naturlig å bruke dem. Forståelsen av det vi gjør og utføres blir på en måte en del av oss å utrykke oss på i vårt yrke.

Som kristne er det en del ord som også faller inn helt naturlig etter at vi har blitt en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.

Vi opplever et helt nytt liv som gir oss en helt annen dimisjon i livet, og en ny retning i livet. Vi tenker annerledes. Nye interesser strømmer på, og vi blir fylt med glede og fred. Da opplever vi kristendommen ikke bare er en hypnose.

Bønn, sang og åndelige viser, vitnesbyrd og utrykk som faller helt naturlig inn i vårt liv som kristen. Da får vi mange nye ord og utrykk som vi bruker. Her er noen eksempler.

Halleluja    :  Gud være lovet.

Salig           :   velsignet og å være  lykkelig. Ja overmåte velsignet.

Sela            :  Tenk etter. En slags pause, som i musikkverden.

Abba          :  Ropet etter Gud som betyr Pappa.

Maran ata  :  Vår Herre kom.

Amen         :  Ja, det skal skje

Bli fylt av den Hellige Ånd, er å få et nytt språk, og begynne å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Når vi tar dette i bruk, opplever vi livet i Gud er vår styrke.

 

Sion Ingedal, 09.06.2021 Kjell Håkon Gaulin.

Et anker for sjelen

Dette har vi et anker for sjelen, et som er trykt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, Der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Hebreerne 6: 19 og 20.

Er det noe vi trenger, så er det et anker for sjelen, for den flyr hit og dit. Våre følelser og sinns stemninger kommer og går. Bibelen anbefaler at vi har et anker for sjelen.

Vi må bygge huset vårt på fjell. Da holder det når stormene kommer.

Guds ord står fast, og han kan ikke lyve, derfor har vi tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Bruker vi vårt anker? Ef. 4:14 La oss ikke lenger la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige grep. Det er en Herre, en tro, og en dåp.

I dag er det menge retninger. La ikke ankeret ligge i båten. Ankeret er ikke mer verdt en det er festet til. La oss binde oss fast i Guds ord, og ta på oss Guds fulle rustning.

Salme 62:1 Sier David. Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra Ham. Bare Han er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.

Et anker som er festet til Gud, vil holde i all slags vær!.

 

Sion Ingedal, 02.mai 2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Veileder

Jesus sa til sine disipler. Det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen Den Hellige Ånd til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Når Jesus gikk her nede kunne han være bare på et sted om gangen. Men nå har han sendt oss Den Hellige Ånd som er allesteds nærværende. Den Hellige Ånd var virksom i og gjennom Jesus. Ja, Den Hellige Ånd virker på samme måten i dag der han får komme til.

Han overbeviser verden om synd, han herliggjør Kristus og soningsverket og bringer oss velsignelser fra Gud.

Derfor er det viktig at vi som er troende får oppleve en dåp i Den Hellige Ånd. Og Gud ønsker å gi alle denne gaven. Og i åndsdåpen får vi kraft til liv og tjeneste for Jesus.

Etter en dåp i Den Hellige Ånd blir vi fylt med kraft, kjærlighet til Gud og mennesker blir større enn før, og vi får større frimodighet og glede i Gud.

Den som blir Åndsdøpt, taler som regel i tunger og profetiske ord.

Kjærligheten må være drivkraften. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet, avholdenhet. Gal.5:22.

Himmelen er igjen åpnet for oss etter syndefallet, ved Jesus Kristus.

Før denne epoken var det profeter og Guds menn som sto fram med budskapet fra himmelen til folket.

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Profeten Joel kap. 3

 

Sion Ingedal, 26.05.2021.   

Kjell Håkon Gaulin

Salme 12,7

Herrens ord er rene ord, like som sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden – sju ganger renset.

Herrens ord står i sterk kontrast til løgnerens ord.

Salig er den som tar imot Guds ord og lar det få grobunn i hjertet. Han opplever at Gud er sannhet og at det ikke er noe mørke i ham. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss ( Joh.1;14)

Gud er glad i mennesker. Han er ikke bare på vår side, han er en av oss. Han ønsker å være midt iblant oss. I åp.21,3 står det at Guds bolig er hos menneskene. Det er ikke engler han tar seg av, men mennesker. Min lyst hadde jeg i menneskenes barn heter det i ord. 8,31.

Gud viser sin kjærlighet gjennom ordet, som er Jesus. La oss da ikle oss Kristus, som er ordet og som sammenlignes med fint, renset sølv Guds ord og løfter kan aldri rokkes, nei, de står faste som urtids klippen. Gud utførte sin skapergjerning gjennom ordet. På samme måte skaper og taler Gud til oss i dag gjennom ordet.

Må Guds ord få tak i våre hjerter, sinn og tanker, slik at vi kan bli ham lik. Slik at vi taler som han, tenker som han. Da får vi fred med Gud i en god samvittighet.

 

Sion Ingedal, 19.05.2021 Kjell Håkon Gaulin

Herrens ord

Herrens ord er mer dyrebare enn gull, ja fint gull i mengde. Det er søtere enn honning, ja honning som drypper fra vokskakene. Salme 19: 11.

Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende  visdom.

Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad.

Guds ord er en gullgruve av praktiske opplysninger.

Kilden til den sannheten som setter oss fri.

 Den som har sønnen har livet. Guds ord har vi her for å berike oss.

Guds ord har vi som vil sette oss fri.

Gull er ganske tillokkende for de fleste. Hva er det som er mer verdt enn gull i mengder. Evangeliet er den mektigste kraft vi kan tenke oss. Frelse for hver den som tror.

Da Jesus døde var det ikke bare for noen privilegerte, nei for alle - også for meg. Evangeliet er en kraftkilde som aldri lar seg tømme.

Ingen raseskille, ingen forskjell på mann eller kvinne, ingen forskjell på ung eller gamme. Alle får kraft og styrke. 

 

Sion Ingedal, 12.05.2021

Kjell Håkon Gaulin.

Jesus er Løsningen

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt, og satte oss i sin elskede sønns rike. I Ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. Kol. 1: 13og 14.

Hvis det hadde vært vinduer i Nohas Ark tror jeg ikke at det hadde vært så lett å være der. Gud sa til Noha : Bare lag en åpning i Arken. Nemlig oppover. (Ettertanke Sela)

Heb.12:1 La oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på Ham, Jesus, som er troens opphavsmann og fullender.

Ser vi ut av vinduene våre, på verden omkring oss, så kan vi miste motet og bli skrekkslagen over det vi ser. TV er også et vindu.

Arken = Bilde på Jesus Kristus. Arken hadde ikke noen vinduer ut til siden. Bare åpning oppover. Arken hadde heller ikke motor, ikke ror å styre med. Ingen trosser de kunne fortøye båten med.

Intet anker de kunne kaste ut. Ingen livbåter. Ingen reserveløsninger. Arken var det tryggeste sted for dem.Ingen leger om bord. Intet Apotek.

Det var Arken som reddet dem fra den gamle verden som lå aldeles under i synd. Arken løftet dem opp når vannet steg, og satte dem på trygg grunn, akkurat der Herren ville det. Guds løfter og nåde var med dem.

Herren er den samme i dag. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Han er redningen vår.

 

Sion Ingedal, 05.05.2021

Kjell Håkon Gaulin

Det tapte fåret

Dette kapitlet er blitt kalt evangeliet i evangeliet. Mat.15:3-7

Når Jesus finner denne bortkommende sauen, legger han den over sine skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.

Når Jesus fortalte denne lignelsen, var det både tollere og syndere tilstede som holdt seg nær til ham for å høre ham. Også fariseerne og de skriftlærde var til stede, de knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!

Tollere og syndere var på den tid en forhatt gruppe mennesker. De ble sett på som syndere. Utstøtt fra Jødenes religiøse og nasjonale liv. Fariseerne reagerte kraftig på Jesus, som hadde en så fri omgangsform, det sjokkerte  dem. Her gir Jesus dem oppmerksomheten i lignelsen.

Fariseerne så ikke at Gud skulle frelse dem. Nei, men at Gud skulle straffe dem. De opptrådde som et Åndelig Politi. På samme måte oppleves det også i dag, at religiøse krefter vil føre mennesker inn i et liv i trelldom. De ser ikke forsoningens tjeneste at alt er tilgitt og betalt. Alt er ferdig. Slipp Jesus inn så blir himmelen din, og du opplever en salig visshet.

Verset i Johannes 3: 16-17 blir kalt den lille Bibel, der står det!

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

 

Sion Ingedal, 28.04.2021

Kjell Håkon Gaulin