Eneste Frelsesgrunn.

Dråper fra kilden

Og det er ikke frelse i noen annen Ap.gj. 4.12. Det jødiske folk hadde gjort en fatal feil. De hadde forkastet, som bygningsmann, den stein som egentlig var hjørnestein.

Nå kan apostelen fortelle dem at det er ingen annen mulighet til frelse enn ved å tro på Jesus og ta imot ham. Dette gjelder ikke bare jødefolket, og det gjelder ikke bare dem som levde den gangen. Jesus Kristus er verdens eneste frelser, grunnvollen vi skal bygge på om vi skal oppleve det evige liv.

Mange dyktige mennesker har stått fram i denne verden og fått etterfølgere. En del av dem er blitt hovmodige og har kalt seg frelsere også. Det er dannet lærere og ideologier omkring dem, og mennesket har fulgt dem – uten å bli frelst.

Jesus Kristus er ingen religionsstifter i vanlig forstand. Han er ingen lederskikkelse med jordiske ambisjoner. Hans rike var ikke av denne verden, og likevel er han verdens frelser. Jesus Kristus er selve livets konge, den som skaper liv av døde og som gir mennesket noe som det ellers ikke er i stand til å arbeide seg fram til selv. Han gir evig liv til dem som tror på ham.

Gud elsket verden så han gav sin sønn, og sønnen elsket verden så han kom hit. Den Hellige Ånd elsker menneskene, så han drar dem til Kristus. All denne kjærlighet har vi muligheter til å stå imot. Vi kan forkaste den, men til vår egen ulykke. Tar vi imot den, får vi oppleve at det er frelse i Jesus Kristus. Gjør vi det ikke, vil vi engang bli klar over: Det er ikke frelse i noen annen.

 

Sion Ingedal, 07.04. 2021

Kjell Håkon Gaulin

Påske

Å salige stund uten like, Han lever, Han lever ennu. Han vandrer i seierens rike! min hvorfor sørgende gå? Synger vi.

Han har seiret over døden, og tok vår straff og skyld på seg, for å frelse oss. Det var ingen som kunne ta Hans liv, men Han gav det for oss, og døde i vårt sted. Straffen den ble lagt på Han for at vi skal ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds  barn, og det er vi 1. Joh. 3:1. Ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Vi er Kristi medarvinger.

Han har kommet for å løse lenker og bånd, og sette våre plager frihet.

Derfor må vi gi akt på  det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra.

La oss derfor holde fast kurs, så vi ikke flyter forbi målet.

Vi må aldri komme bort fra forsoningens grunn, som er vårt fundament og redning.

 

Han er ikke i graven, men beseiret døden og kom ut av graven. Han er herre over dødens makt og velde for evig. Frykt ikke lenger. Redningsmannen Jesus Kristus er oppstanden. Trygg er troens grunn.

Og vi er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden amen Halleluja.

Evangelietoner 33

Deg være ære. Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven. Se en engel kom. Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

 

Sion Ingedal, 31.03.2021

Kjell Håkon Gaulin

Trygg

Frykt ikke du lille hjord! Det har behaget deres far å gi dere riket. Lukas 12:32.

Mennesker over hele verden ønsker å være trygge, i barndoms år, ungdoms, manndoms, og alderdoms år.

På vinteren er det jo mange som ønsker å gå ut på isen for å fiske og gå turer, men vi må være sikre på at isen holder.

Regelen der er vel 10 cm stål is, da kan vi være sikre på at den bærer oss. Slik er det med oss veien gjennom livet. Der vi går, må vi følge den sikre veien som fører til evig liv i Jesus Kristus. Trygg er troens grunn.

For å sykle må vi finne balansen, og den er med oss hele livet.Troen på Jesus gir oss grunnleggende trygghet, for nåtiden og fremtiden og evigheten. Hos Ham er vi trygge.

Frykten nærmest overstyrer alt, og får oss til å gjøre hva som helst for å komme oss vekk fra det som er farlig. Frykten i oss lengter etter trygghet.

Da er det godt å gå til en som gir oss mot og håp, og motet driver frykten bort. Hos ham finner vi fullkommen kjærlighet som driver frykten bort.

Vær frimodig og sterk, frykt ikke får du har funnet nåde hos Gud.

Bli fylt med Den Hellige Ånd. Mennesket lever ikke av brød alene.

Det moderne mennesket forstår ikke dette.

Alle har syndet og fattes Guds ære.

Slipp Jesus til så blir himmelen din. Fri og forløst i Åndens nye liv.

 

Sion Ingedal, 24.03.2021

Kjell Håkon Gaulin

Trofasthet

Salme 106:6 - Mine øyne ser etter de trofaste i landet, for at de kan bo hos meg. Herren bevarer de trofaste. Gud er trofast. Er vi troløse er han trofast.

Ordet trofast er å holde fast ved noe, ikke svikte. Hva er det vi skal holde fast ved?  Jo, Guds ord. Hva er det som virkelig betyr noe i livet. Hva er det som virkelig er verdigfult ? Det å være trofast i smått og stort, imot Guds ord, og mot våre medmennesker.

Herrens trofasthet er skjold og vern. Han er vår tilflukt. Derfor setter vi vår lit til Herren som er min del, borg og vern.

For han frir deg fra fuglesnarens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly.

Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Fast står Herrens trone.

Han som plantet øret, skulle han ikke høre? Han som skapte øyet, skulle han ikke se ?

Herrens øyne ser etter troskap. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham. Herren er en eldgammel bolig. En sjel er mere verd en hele verden.

Husk at du er verdifull og dyrebar i Herrens øyne.

Gud velsigne deg i navnet Jesus Kristus.

          

Sion Ingedal, 17.03.2021    

Kjell Håkon Gaulin

Fotspor

For at dere skal følge i hans fotspor Peters første brev 2: 21

Spor er noe vi setter etter oss i livet. Det kan være gode spor som leder oss til trygge steder, eller onde spor som leder oss galt av sted. Spor kan også være en veiviser for oss somtror. Kristus er en veiviser for oss som tror, og vi ønsker å følge i Hans fotspor, for han har gitt oss et forbilde som vi ønsker å følge å vandre i.

I ham er all visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. La oss bli rotfestet og oppbygget i ham. Grunnfestet i troen slik at vi når målet.

For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.

Den som ikke finner meg, skader seg selv. Alle de som hater meg, elsker døden. Salomos ordspråk 8 : 35-36. Den rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag.

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

Jesus er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Når vi går i hans forspor finner vi han og opplever hans velsignelse.

 

Sion Ingedal, 10.03.2021

Kjell Håkon Gaulin

Bekjennelse

Bekjennelsen er livsnerven for vår kristne tro. Den har en avgjørende betydning.

Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Folkemeningene er mange, millioner på millioner har vitnet om han som sin Herre og Frelser, mens andre har rast mot ham og fornektet hans navn.

Før han skulle dø stilte Jesus sine disipler et viktig spørsmål: Hvem sier folk at menneskesønnen er?

Diskusjoner også i dag. Ulike oppfatninger, mange meninger i dag også. Det er bare et evig gyldig svar på dette. Han er Guds Sønn.

Ved Jesu dåp med full neddykkelse ble det bekreftet fra selve himmelen at han er Guds Sønn. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd stige ned som en due og kom over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min Sønn , den elskede! I ham har jeg velbehag.

Ved troen og bekjennelsen på ham blir vi frelst. Vi slipper han inn i vårt hjerte og ber han om å bli Herre i våre liv.

Kjødet attrår det som hører kjødet til.  Ånden attrår det som hører ånden til.

De står hverandre imot.

Hvordan skal vi løse konfliktene? Jo, med Guds ord.

Vi er verdens tryggeste mennesker, men allikevel sårbare.

Ha tro til Gud. Amen.

 

Sion Ingedal, 03.03.2021

Kjell Håkon Gaulin

Guds arvinger

Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.  Rom. 8:17

Noen skriver et testamente. Der uttrykkes som oftes  dens siste ønske. Noen ganger kan testamentet bli et diskusjons tema angående tolkningen av for eksempel et tema.

Det også kan bli til advokat mat. Noen ganger kan flere testamenter skrives, men da er det som regel det siste som teller.

Jeg leste om et testamente svært enkelt og kort. Det lød slik: alt til mor. Det var ikke til å misforstå.

Bibelen har for oss også to testamenter.    1   Det gamle Testamente

2  og det nye testamente. Altså før og etter Jesu liv. Og det er det nyeste som teller og gjelder.

Det formidler Guds, om ikke siste vilje, så evig vilje: At vi skal bli frelst ved tro, fordi vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger.

Trygghet og håp er viktig for oss ved den Kristne tro. Det skaper grunnleggende trygghet, og hjelper oss i livet. Han ser oss, og bryr seg om oss. Kast all deres bekymring på ham. For han har omsorg for dere.

Hos han er vi i trygghet. Hos han har vi håp, både for dette liv og for evigheten.

For jeg er viss på at verken død eller liv. Verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen høyde eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er vi som må åpne for han.

Vi er gitt et trykt håp, for dette liv og for det kommende.

Sion Ingedal, 24.02.2021

Kjell Håkon Gaulin

Grunnvollen er lagt

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. 1. Korinterne 3:11

Det er viktig å bygge husene på sikker grunn og ut fra godkjente regler og prinsipper. Det ser vi ikke minst når stormene raser langs kysten, eller når et jordskjelv rammer utsatte steder.

Siste del i Bergprekenen handler om å være trygg på at også livet er bygd på en sikker grunnvoll. Framtidsutsiktene er ikke lyse for den som har bygget sitt liv på sviktende fundament, og som har latt seg friste og lede av falske profeter.

Dagen da alt eget bryter sammen fins det en fjellgrunn, et fotfeste, en trygghet som aldri svikterKlippegrunnen er Jesus Kristus og hans fullkommende frelsesverk på Golgata.

Den som hører Jesu ord, og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn. Når stormene kom falt ikke huset, fordi det sto på sikker grunn. Jeg har en venn som har gitt sitt liv , for at jeg skal få leve.

Peters første brev 1:8 Han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.

Sion Ingedal, 17.02.2021  Kjell Håkon Gaulin.

Troen kommer av forkynnelsen

Vi lever i en urolig og vanskelig tid. Vår motstander Satan som betyr motstander av Gud er en tyv, løgner, og har kommet for å plyndre myrde og ødelegge. Han har sine håndslangere, ja vi ser hva han gjør.

Synden, for en katastrofe, avskilt fra Gud som førte med seg: Redsel, mørke , angst, hat, krig, mord, sykdom, vold, fortvilelse, smerte, forbannelse, dødsangst og død. Osv. Alt dette kom inn i verden, og trengte igjennom til alle mennesker, og syndens lønn er døden.

Som mennesker står vi redningsløst fortapt. Det finnes ikke en rettferdig, en ikke en. Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme! Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre!

Jesus Kristus. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Kolosserne 1:13-14.

Hva skal vi gjøre for å oppnå frelse?

Det står i Johannes 3:16 og 17. (Som blir kalt den lille Bibel.)

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Romerne 10:9-10.

Alle de som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

 

Sion Ingedal, 10.02.2021.

Kjell Håkon Gaulin

Salig

Salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.

Å være salig betyr ikke nødvendigvis at man føler seg lykkelig, men at man innser hvilken gledelig situasjon man står i. Ordet salig betyr det å være velsignet. Ikke for sine egne prestasjoner, men hva vi har i han Jesus Kristus som kristen.

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud

Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.

Du har gitt meg glede i mitt hjerte.

Du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre.

Frelsen hører Herren til. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg.

Noen priser vogner, noen hester, men vi priser Herren vår Guds navn. Vær ikke langt borte fra meg.

En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel.

For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp.

 

Sion Ingedal, 03.02.2021

Kjell Håkon Gaulin

Glede

Gleden i Gud er vår styrke, selv om det stormer på jord sang Forstander Håkon Haug, som også har skrevet den sangen.

Vi er skapt til å leve i frihet, og være glade. Det nytter ikke å tvinge noen til å være  glad. Vi kan smile og le, mens hjertet verker og gråter. Sann glede kommer innenfra. Gud sier vi skal være glade. La oss glede oss over alt det gode Gud har gitt oss. Himmelriket er inni i oss.

Filipperne 4:4.6.7. Gled dere i Herren alltid !  Igjen vil jeg si: Gled dere! Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Glede er en god følelse. Kjærlighet, glede og fred gir oss styrke og ro.

Jesus sa: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile. Fortell Jesus hva som plager deg, og hva du trenger. Det var nettopp det Marta og Maria gjorde da broren deres ble syk.

Hvor Herrens Ånd er, der er det frihet og forløsning.Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel.

 

Sion Ingedal, 27.01.2021

Kjell Håkon Gaulin

Kilden

En ekte kilde går ikke tom for vann selv om det er tørkesommer. Den flyter like friskt hver eneste dag. Som mennesker trenger vi rent vann hver eneste dag for å fungere, ja det er viktig og nødvendig.

Kilden kan sammenlignes med den levende kilde Kristus Jesus selv. Fra ham utgår det velsignelse og åndelige impulser hver eneste dag som vi trenger. Derfor er det så viktig for oss som tror på han, at vi lever ved denne kilden hver eneste dag, og drikker det levende vann.

I dag er det så mange kilder og tilbud og øse av, men som ikke holder vann i tørketiden. Den gode kilden blir aldri tom. Den gode kilden gir legedom, kraft og velsignelse til Guds barn gjennom alle tider, og den er like frisk i dag. Den går aldri ut på dato.

Jesus selv satt ved Jakobs  brønn da kvinnen fra Samaria kom for å hente opp vann fra brønnen. Jesus var der og ville gi henne det levende vann! Kvinnen ble forundret, og kom med mange spørsmål til Jesus. Jesus svarte henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Vi må veien om Jesus for å oppleve dette. Kvinnens øyne ble åpnet og hun fikk oppleve Jesus. Hun lot sin vannkrukke stå og gikk inn i byen Og sa til folket: Kom å se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias ?

De dro da ut fra byen og kom til ham. Og mange Samaritanere  kom til troen på han. Jesus er den samme i dag. Verdens frelser. Den levende kilden som aldri går tom for vann. Som en hjort skriker etter rinnende bekker, slik skriker min sjel etter deg Gud. Salme 42:2

Ditt åndelige liv skriker etter vann og, det er vondt å være tørst og ikke finne vann. Men i dag kan vi gå til kilden med det levende vann. Han ser våre tårer og våre behov. Og vi kan drikke hver dag for uten penger og betaling. Ja, alt er av bare nåde.

 

Sion Ingedal, 20.01. 2021.  

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

 

Overmakten

Leste et lite stykke i et blad om overmakten.

Seksten romerske soldater møtte overmakten. Det var ikke nok til å passe på Peter da han ble kastet i fengsel. Han ble bundet med to lenker og sov mellom to soldater som passet på ham. Vaktmenn utenfor dørene som voktet fengselet, men de møtte overmakten ved at noen ba helhjertet til Gud!

 Og se, en Herrens engel stod der, og et lys skinte i fangerommet og vekket Peter og lenkene falt av. Jernporten gikk opp av seg selv, og Peter vandret ut som en fri mann. Så ble engelen borte.

De som ba for Peter ble veldig overrasket da han banket på døren. Det var en pike ved navn Rode som gikk ut for å høre etter. Hun kjente igjen Peters stemme.

Av bare glede glemte hun å åpne døren. Hun sprang inn og fortalte at Peter stod utenfor. De sa til henne. Du er fra sans og samling! De trodde at det var hans engel! Når de endelig lukket opp for Peter og fikk se ham, ble de ute av seg selv av undring.

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

 

Sion Ingedal, 13.01.2021

Kjell Håkon Gaulin

Menigheten

Guds menighet på jorden består av alle hans barn som tror på han, og bekjent at de vil ha han som Herre i sitt liv. Da er vi i Guds familie. Vi er alle kjøpt med Jesu Kristi blod.

Menigheten er ikke en organisjon, men en organisme, et levende fellesskap. Menigheten skal - på verdens stormende hav - være et fyrtårn som under alle forhold fungerer og viser vei til himmelens trygge havn.

Menigheten skal være en redningsstasjon for dem som lider skipbrudd, for de mislykkede, de forvillede, de elendige, de utstøtte og alle som trenger hjelp og trøst.

Menigheten er det sterkeste som finnes på jorden. Matteus 16,18 - Menigheten er det eneste som skal overleve og seire over alt.

Den lokale menighet er et samfunn av kristne som kommer sammen for å ha fellesskap med Gud og hverandre. Vi samles om Guds ord, bønn, sang og lovprisning, dåp og nattverd.

Som lokal menighet må vi ta ansvar og omsorg for hverandre og fellesskapet. Menighetens fundament ble lagt på langfredag, da Jesus døde på korset, og ble hoved hjørnesteinen.

Ved Den Hellige Ånd bygger Kristus sin menighet på jorden. Jesu menighet er Kristi hemmlighet Ef.3.3-11 - historiens største mirakel.

Menigheten er i verden, men ikke av verden Joh. 15,19. Derfor vil verden alltid hate Guds rike. Menighetens oppgave og oppdrag er misjonsbefalingen; Matteus 28, 19-20. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.

Menigheten skal være Jesu representant på jorden. Som Guds barn har vi fått - i all ydmykhet - fullmakt til å opptre på Guds vegne. Vi skal være Jesu munn, hans hender og hans føtter. Menigheten er i dag det eneste redskap Gud virker gjennom på jorden.

Så er vi da utsendinger for Kristus 2. Kor. 5,20.

 

Sion Ingedal, 06.01.2021.

Kjell Håkon Gaulin

 

Guds Ord

Vi lever i en verden som stadig forandrer seg. Det er snart ingen grenser hva menneskene får til. Kunnskapen er blitt stor. Vi henger nesten ikke med på det som skjeer, og på det som har skjedd siden 2. verdenskrig.

Når det gjelder Guds ord er det store krefter som har prøvd å få det vekk. Mange forakter det. Noen mener at det er avleggs og ubetydelig, gammeldags, uaktuelt og uhistorisk, men Bibelen Guds ord har overlevd.

Guds ord består. Ja, Jesus sa selv! Meg er gitt allmakt i himmel og på jord. Guds ord står fast om en fjellene rokkes. Guds løfter er til å stole på. Løftene er til oss som tar de imot og tror på ham, og løftene er mange.

Løfter for enhver situasjon, til syndere og fromme, syke og friske, gamle og unge, fattige og rike. Det Gud har sagt kommer til å skje.

Guds ord står fast, og er der om du liker det, eller ikke liker det

Guds ord står fast til evig tid.

 

Sion Ingedal, 30.12.2020

Kjell Håkon Gaulin

Jesaja 9:6 - For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skuldrer, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Han ga avkall på herligheten, Hebreerne 10:5. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg.

Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ha. Det var ikke plass for han i herberget, men Jesus ble født i en stall.

En har sagt: det eneste stedet det var plass for ham på jorden, var på et kors.

Hyrdene fikk høre budskapet først. Og de ble hilst med ordet frykt ikke. De fikk se og oppleve en hel hærskare av engler som lovpriste Gud og sa: ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden. I mennesker Guds velbehag.

Da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre. La oss gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.

Hyrdene fortalte det ord som var talt til dem om dette barnet. Alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.

Hyrdene fant Jesus. Han er å finne i dag også. Den som finner meg, finner livet og får nåde hos  Gud. Han er verdens frelser. Han er vår redning.

 

Sion Ingedal, 23.12.2020

Kjell Håkon Gaulin

Gi akt!

Derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. Heb. 2:1. 

Ordet "Gi akt" brukes innen skipsfart og rommer; "hold fast kurs så det ikke drives bort, eller flyter forbi sitt mål på grunn av strømmer" - Gi akt på det så det ikke fører skipet galt av sted. Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbart for alle. 1.Timoteus 4:15.

Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre, men enhver se til hvorledes han bygger videre. 1. Kor. 3:11-11.

Forkynn ordet, vær rede i tid og utid , overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære.

Vi må aldri la strømningene i tiden drive oss bort fra forsoningens grunn. Det er på forsoningens grunn vi møter og opplever Gud og alle hans velsignelser.

Gi akt på dette så du ikke driver bort fra sentrum. Jesu Kristi forsoningsverk.

 

Sion Ingedal, 16.12.2020.

Kjell Håkon Gaulin.

Navnet over alle navn

Engelen sa til Jomfru Maria. Du skal føde en sønn, og gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. For alle som har lært og opplevd Jesus å kjenne. Stråler hans navn fremfor alle andre.

Han er stjernen i den mørke natten, sjelens anker og trygge grunn.

Han er veien til Gud. Han er sannheten om Gud. Han er livet i Gud.

Hans navn forkynnes i alle verdensdeler. Hans navn synges av jublende ungdom og hviskes av gamle og trette mennesker.

Ja, barnestemmer roper det i kor. Handlekraftige mennesker ber sine bønner i dette navn.

I Jesu navn forkynnes syndenes forlatelse. Navnet Jesus betyr mer for menneskeheten alene enn alle andre navn til sammen.

Alle andre navn blekner fullstendig i glansen av dette navn.

Hans navn stråler og gir oss håp og legedom.

I dette navnet er det frelse for hver den som tror.

Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.

For det navnet må hatet vike. For det navn må ondskap fly.

Hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

 

Sion Ingedal 09.12.2020.

Kjell Håkon Gaulin.

Den Store Gaven

Jakob 1:17 - All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Den største av alle gaver er at han gav seg selv. Denne gaven er mye større enn vi kan begripe.

Han er full av kjærlighet imot oss. Han så vår tilstand. Han grep inn i vårt sted, døde i vårt sted og seiret over døden, og sto opp igjen. Døden kunne ikke holde han tilbake. Han åpnet en ny og levende vei for oss alle til frelse og forløsning.

Her er Guds kjærlighet åpenbart til frelse for alle mennesker. Gud er kjærlighet, og han vil at alle mennesker skal bli frelst.

Som en hjort skriker etter rinnende bekker, slik skriker min sjel etter deg Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Salme 2: 2-3

Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Åp.3: 11

 

Sion 02.12.2020.

Kjell Håkon Gaulin.

 

 

Den levende sten

Kom til ham, den levende sten.  1.Peter 2,4.

Kristus har mange betegnelser i skriften. En av dem er, den levende sten.

De som kommer i berøring med ham og opplever forvandling, blir også levende. Vi skal nemlig bygges opp som levende steiner i et åndelig hus, og ingen blir en levende stein uten å ha vært hos ham som kalles den levende stein.

Han er den som er i stand til å knuse all stolthet og prakt. Han er den som har all makt i himmel og på jord. Kristus Jesus er seierherren.

Han er den eneste som kan si, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile.

Kom til ham, den levende sten, så blir du en del av det åndelige huset som Herren bygger.

 

Sion Ingedal 25.11.2020

Kjell Håkon Gaulin