Dråper fra Kilden

Og han viste meg en elv, klar som krystall Åp.22,1.

Ingen generasjon før oss har hatt større grunn til å lese de  første versene i Bibelens siste bok med ekstra interesse.

I vannforurensningens tid opplyser Johannes oss om en elv som er klar som krystall. Den flyter ut fra Guds og Lammets trone, og det er den elven som flyter gjennom den himmelske staden. I denne byen er det frukttrær mellom gatene og elven. Det er ikke mange som dyrker frukt langs bygater i våre dager. Det er luftforurensningen som setter en stopper for det. Men elven som flyter gjennom den himmelske staden er klar som krystall.

I denne byen er det frukttrær mellom gaten og elven. Bladene på trærne mellom denne gaten og elven er til legedom.

Himmelen er et Hellig sted. Ingen forurensning, Ingen sorger og bekymringer. Ingen tårer, ingen sykdom og smerter. Ingen død. Alt er fullkomment.

Det venter en fullkommen stad i det høye som er beredt for oss. Og Guds herlighet opplyser staden. En endeløs glede vi får.

 

Sion Ingedal, 11.05.2022.

Kjell H. Gaulin

 

Se alt blir nytt Åp. 21.5

Vi lever i en verden med uro og vanskeligheter. Sykdom og forskjellige plager. Ja, det står jo i Guds ord at hele skapningen lengter etter forløsning.

Romerne kapittel 8 vers 22 og 23 står det.

For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som veer. Ja  ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

La oss rope på skaperen som er Jesus Kristus vår kilde og forløser. Han har all makt i himmel og på Jord. Skriftenes Jesus går aldri ut på dato. La ikke ditt hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg sa Jesus.

Våre muligheter kan iblant synes fattige og små, men Gud er med alle de som setter sin lit til han. Når han er med oss, hvem er da imot oss.

Da Jesus døde på Golgata, var det ikke bare for noen få spesielt privilegerte. Han døde for alle. Evangeliet er en kraftkilde som aldri lar seg tømme. Der er det nok for hver den som tror.

For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Vi trenger alle nåde.

Guds nåde er ny hver morgen.

 

Sion Ingedal, 04.05.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

Nådestolen

Dråper fra Kilden.

Så gjorde han en nådestol av rent gull.» 2. mos. 37,6.

Nådestolen var det viktigste i hele tabernaklet. Det var nemlig her soningen fant sted. Her ble blodet av det lyteløse dyret stenket, og det var over denne Gud møtte presten som tjente på vegne av Israels folk. Nådestolen var forsonings stedet.

Det nye testamente forteller oss at Kristus er blitt vår nådestol ved troen. Alt er viktig i forbindelse med Jesus, men det er noe som er viktigere enn alt annet. Det er både viktig og godt å betrakte Jesus som lærer og som helbreder, som undergjører og den som bevarer i alle situasjoner. Men det viktigste av alt er å møte ham som forsoneren.

Nådestolen i den gamle pakt skulle lages av rent gull. Den kunne ikke tilvirkes av et hvilket som helst materiale, og den fikk heller ikke se ut som man fant det for godt. Gud bestemte hvordan den skulle se ut, og han sa den skulle lages av rent gull. Den frelser vi fikk, var Guds Messias . han var Guds rene og hellige Sønn, selv om han fødtes som et menneske. Det hellige som ble født av jomfru Maria, skulle kalles Guds Sønn.

Krybben og stallen, hyrder og vismenn, engler som kommer med viktige  budskap, alt er nødvendig og har sin plass i evangeliet.

Men det er noe som er viktigere enn alt dette – Kristus er forsoneren. Vær ikke opptatt bare med alt omkring ham, få tak i selve kjernen, grip det evige liv. Det er du nemlig kalt til.

 

Kjell Håkon Gaulin

Våre synder

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Joh. 1.8.

For en forløsning vi har fått. Ved bekjennelsen blir vi kvitt synden som han har sonet for oss. Fra oss må det komme en sannhets erkjennelse om vår stilling.

Slippe Jesus til så blir himmelen din. La Han bli Herre i ditt liv. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Her er det ingen forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.

Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Alle trenger frelse, og bli født på ny. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Rom. 10.10.

Syndsforlatelse er det samme som full gjenopprettelse. Gud setter ikke bare en strek over syndene dine, men sletter dem ut. Han renser deg fra all urettferdighet.

Ved troen på Jesus blir vi en ny skapning. Tenker annerledes, lever annerledes. Fått glede i hjertet. Da ser vi at livet uten Jesus er helt verdig løst og bortkastet.

Hør all visdom vi får i fra Guds ord. La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle!

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

 

Sion Ingedal, 06.04.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

En veileder

En veileder er en som vil vise oss veien slik at vi kommer fram til målet vi har satt oss.  Med losen om bord i skipet er vi trygge.

Den Hellige Ånd er en veileder for oss. Den tredje person i Guddommen. Ånden var med i skaperverket. Han er vår hjelper.

Jesus sa: Det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi 1. Joh. 3.1

Han elsker oss. Han har omsorg for oss. Ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn.

Å nåde stor som frelste meg. Jeg ser det mer og mer,  synger vi fra hjertet med glede og salighet. Han er vår veileder og trøster.

Golgata forsoningsverk står for alle domstoler. Det han gjorde der, gjelder for alle syndere til alle tider.

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt.

Siste del av Bergprekenen handler om å være trygg på at også livet er bygd på en sikker grunnvold.

Klippegrunnen er Jesus Kristus og hans fullkommende frelsesverk.

For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

Sion Ingedal, 30.03.2022

Kjell Håkon Gaulin

I dag

Jeg tror at vi alle kjenner Prøysens sangstrofe. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står. Ja, det er en trøst i det.

Men vi må ikke glemme at det er i dag vi lever. Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himmelen ned - (Mads Nilsen)

Det er knyttet en rekke løfter til i dag. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, Ja, til evig tid Heb.13.8.

Vi synger. I dag er nådens dag, i dag er Gud å finne.

Salme 31.16 David Sier. Det er godt og trøstefullt å vite at livet ligger i Guds hånd.

Vi har alle en fiende: Døden. Jeg elendige menneske ! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre!

Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øyne ser det: Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg.

Deg være ære Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

Alle dem som tok imot Han! Ga Han retten til å bli Guds barn. De som tror på Hans navn Joh.1.12

Så må vår Herre Jesus Kristi nåde. Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med oss.

 

Sion Ingedal, 23.03.2022

Kjell Håkon Gaulin

Trøst mitt folk sier Bibelen

Trøstens evangelium er ord til tro, håp og trøst. La ikke uro få makt.

Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel. Salme 94.19.

Herrens trøst blir til glede for meg. Trøst er et viktig ord som vi skulle benytte oss mer av. Trøsteren er ikke til bare for barna som ofte trenger trøst. Nei vi trenger alle trøst fra Gud.

La oss trøste hverandre og bære hverandres byrder. Herren vil trøste og løfte oss opp på et høyre plan. Trøst er oppmuntring og aktiv hjelp. Jesu trøst er den beste sjelesorg som et  menneske trenger. Han gir oss trøstende og oppmuntrende ord i fra Bibelen.

Når vi opplever dette blir vi trygge. Vi får nytt mot som driver frykten bort. Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære. Rom.15.7

Bibelens ord gir håp og trøst, i alle livets situasjoner. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøsten vi selv blir trøstet med av Gud.

På Bibelens ord blir vi  trøstet og bevart. Han er all vår trøst, og vårt evige håp. Bort med all trelldom, uro og frykt. Synger vi.

 

Sion Ingedal, 09.03.2022

Kjell Håkon Gaulin

Syndebukk

Syndebukk

 

Ordet syndebukk er en helt uskyldig person som må ta skylden for hva andre har gjort.

Jesus er vår syndebukk. Kom til han, som bar din synd, han vil også bære deg gjennom dette livet og inn i evigheten.

Syndebukk 3.Mosebok 16.7-10, Syndebukk, sauebokk som på Jødenes forsoningsdag ble jaget ut i ødemarken.

Dette skjedde etter at øverstepresten hadde bekjent alle folks misgjerninger og synder. Og ved håndspålegging lagt på bukkens hode.

Hensikten med dette symbolske ritual var å fjerne all synd fra landet, en gang i året.

Ritualet opphørte da Templet i Jerusalem ble brent av Romerne i år 70.

Hebreerne 7.26-27, For en slik yppersteprest var det vi måtte ha, Hellig uskyldig ren skilt fra syndere og opphøyet over himlene.

En som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer,først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle da han ofret seg selv.

Han har sonet min synd. Han tok straffen på seg. For at jeg skal få leve med Ham. Aldri fatte jeg kan hva Han gjorde for meg., men jeg vet jeg har fred i Guds Lam.

 

Sion Ingedal, 23. 02. 2022.

Kjell Håkon Gaulin

 

Gå og forkynn

I Matteus 10,7 står det: Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder.

Hvilket budskap og oppdrag vi skal være med på. Vi skal gå i Hans sted. Vi skal fortelle og praktisere i Hans navn. Han har lovet å være med oss.Vi har nok alle merket at vi kan stå ovenfor situasjoner i livet som er vanskelige, og vi føler oss maktesløse, men han er med.

Vi leser i Bibelen at David møtte kjempen Goliat, han som hånet Israel. Men da David kom var han ikke så opptatt av kjempen. Han viste at Gud var med han. Han stirret ikke på vanskelighetene, men regnet med Gud. Han fant fem glatte steiner som han la i taska si. La en stein i slynga og beseiret Goliat.

Vi må ikke glemme at Gud er med oss. La ikke ditt hjerte bli grepet av angst og mismodighet. Når Gud er med oss, hvem er da imot oss. Amen.

 

Sion Ingedal, 02.01.2022.

Kjell H. Gaulin

Guds løfter er for deg

Jesus Kristus står bak sitt ord. Han skuffer aldri. Den som tror på meg, skal leve sa Jesus. Han er verdens lys. Han er verdens fred. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg og ikke skrik og ikke pine.

Frykt ikke for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe. Han har fredstanker for oss. Fremtid og håp. Guds løfter om evig liv og herlighet. Vi skal bli ham like for vi skal se ham som han er.

Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. 1. Peter 5:10.

Det er Gud som i Kristus Forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 2. brev til Korinterne 5:19

Alt er av bare nåde. Ja det er nåde over nåde. Der hvor synden er stor er nåden enda større.

 

Sion Ingedal, 26.01.2022

Kjell Håkon Gaulin.

Det ble splittelse i folket på grunn av ham

Jesus var omdiskutert om hvem han var. Noen sa, kan det komme noe godt i fra Nasaret. Kjendisen Jesus er fremdeles omdiskutert. Han har aldri verden sett maken til. Han har all makt i himmel og på jord. I dette navnet er det bygd en masse kirker og bedehus over hele verden. Vi lever under nådens tidshusholdning.

Jesus er verdens håp. Han tok all verdens synd med seg opp på korset og naglet det fast en gang for alle. Han ga sitt liv for å frelse deg og meg. Når Jesus kropp døde, for hans Ånd ned i dødsriket. Ja, dødsrikets porter han sprengte, hvilken seier. Døden hadde ingen makt over han, men han beseiret døden.

Han førte de som hadde dødd i troen på hans komme, ut fra dødsriket, og inn i Paradiset. Han oppsto den tredje dagen, og viste seg for Maria og sine disipler.

Over femhundre så han på en gang. Seieren var et faktum. Død, hvor er din brodd? Død hvor er din seier.

Jesus for opp til himmelen mens hans disipler så på, og på samme måten kommer han tilbake. På spørsmålet hvem Jesus er, er Bibelen helt klar. Jesus er Guds sønn. Har vi tenkt oss til himmelen, må vi gå veien om Jesus Kristus.

Det er kun et navn gitt oss under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst Jesus Kristus Guds enbårne sønn.

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha et evig liv.

 

Sion Ingedal, 20.01.2022

Kjell Håkon Gaulin

Alle dager

Å se jeg er med der e alle dager inntil verdens ende. Matteus 28:20.

Vi har nå gått inn i et nytt år. Det gamle året kjenner vi på godt og vondt. Det nye året vi har gått inn i, kjenner vi ikke hva som møter oss, men Guds løfter står fast og trykt. Frelsen er sikret for alle. Jesus for oss er fremtiden.

Gud var og er vår hjelp i året som gikk. Ja vårt håp hver tid og stund.I storm og strid hos Ham jeg fant, en evig ankergrunn. En evig arm for oss han er her nede. I ham vår sjel har ro.

Også i det nye året som vi har gått inn i, vil Han være vår fremtids sikre pant. Vi stoler og tror på ordet, og mettes ved Hans bord. Han har lovet å være med oss hver dag med lys , fred og nåde. Ja, vår fremtid skal Han eie. Da har vi fred i sinn og sjel.

Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger  alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og Barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte.

Salme: 103:1-6

 

Sion Ingedal, 05.01. 2022

Kjell Håkon Gaulin

Navnet Jesus

Og engelen sa til henne. Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Jesus betyr Herren frelser. Jesu oppdrag er å frelse det fortapte. Det er ikke frelse i noen annen. Ap.gj.4:12 kun gitt et navn under himmelen, ved hvilket vi kan bli frelst Jesus Kristus.

Frelst er å bli frihalset, frigitt slave, og satt i frihet. Jesus er ikke bare et navn. Det har med en Hellig Gud å gjøre. Han er nærværende. Full av makt og kraft. Å forkynne Jesus er å tale i Hans Ånd og kraft.

Den som tror på Jesus som sin frelser får syndenes forlatelse og evig liv. Navnet Jesus gir oss håp og framtid. Døren til Frelse er åpen for  er ikke lenger lukket. Hvilken venn vi har i Jesus. Jesus er Herre. Hans navn blekner aldri. Vi er rettferdige ved tro. Evangeliet utelukker våre gode gjerninger. Rettferdiggjort ved tro er et stående utrykk i Romerbrevet.

Nå går vi inn i Julehøytiden med gavedryss og forventning, så er Han er den største gaven vi har fått, uten noen sammenligning.

Han har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most.

Sion Ingedal, 22.12.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

 

Bekymringer

Bekymringer kan vi ikke se, men vi merker det. Bekymringer er negative tanker. Det er noe som vil angripe oss. Noe som vil ta bort det som er trykt og godt inne i oss.

Hvor kommer bekymringer fra? Bibelen sier oss i Marcus 4:19. Verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt.

Hvordan skal vi takle våre bekymringer?

Hvor lenge skal vi huse sorgfulle tanker i vår sjel?

Ha sorg i hjertet hele dagen?

Nei, la oss rydde vårt åkerland. Kast all våre bekymringer på ham, for han har omsorg for oss. I Guds ord - Bibelen - kan vi ta ut ressurser som overvinner bekymringene. Han er på vår side. Vær ikke bekymret for livet Mat: 6.24-34. La ikke bekymringer styre våre liv. Vær ikke bekymret for morgendagen.

Gud vil at vi skal se til Han hver dag. Gi oss i dag vårt daglige brød. Frykt ikke, for Han som er med oss, er sterkere en han som er imot oss.

 

Sion Ingedal, 15.12.2021

Kjell Håkon Gaulin.

 

Gud tok ham til seg

Enok nevnes bare veldig kort i Bibelen. Den første gang i 1. mosebok 5.21-24 . Enok vandret med Gud i trehundre år etter at han hadde fått Metusalah, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg.

Han er også nevnt i Hebreerne 11,5. blant troens helter. Ved tro ble Enok rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket han bort. Gud hadde behag i ham. Han etterlot seg et fint vitnesbyrd.

Enok levde i en tid på jorden da menneskenes ondskap var stor på jorden. Enoks oldebarn Noah fikk det samme vitnesbyrd som Enok hadde. Enok levde tronens liv. Han vandret med Gud, og han var Gud til behag.

La oss ta lærdom av det å vandre med Gud. La oss slippe Han til i våre liv, slik at han er vår følgesvenn. Vi møter han i ordet. La han være vår klippe, borg og frelser. Slipp Jesus til så blir himmelen din, ja himmelen er vårt mål.

Hva var årsaken til at Gud hadde behag i ham? Han trodde på Gud, og vandret med Han. Ved tro ble Enok rykket bort så han ikke skulle se døden. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud.

For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker han.

 

 

Sion Ingedal, 01.12.2021

Kjell Håkon Gaulin.

Fariseerne - Matteus evangelium 23.15

De forsøkte å oppfylle loven med alvor og identitet. Selv om de fordømte hykleriet, måtte deres holdning likevel føre til et ubevist hykleri, joh.  8. De levde nemlig som om de var i stand til ved egen kraft og vilje å behage Gud ved å holde hans bud.

At dette ikke var mulig, måtte den tidligere fariseeren Paulus erkjenne. Fil. 3: 5-11. Bare den som tror på Jesus blir rettferdig for Gud, og de blir født på nytt. Fariseernes lære er farlig også for de troende i dag. Mat:  16.6. Utdrag fra Studiebibelen

Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Gal: 2.16. Frelsen hører Herren til. Salme 3: 9.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Underfullt det er å leve Kjærlighetens liv i Gud. Så jeg slipper selv å streve med å holde lovens bud. Frelst ved Åndens kraft fra oven løses vi fra syndens makt.

Ingen kan bli frelst ved loven, bundet til den gamle pakt. Evangelietoner 517.

 

Sion Ingedal, 24.11.2021

Kjell Håkon Gaulin.

 

 

Tilbake til inngangen - Esekiel kapittel 47:1

Esekiel 47:1 - Tilbake til inngangen.

Det kan være fremskritt å bli ført tilbake også. Slik var det for Profeten. Han skulle ut i en vidunderlig strøm av Guds velsignelse. Det levende vann. Tilbake til utgangspunktet. Han slapp å lete. Han ble ledet.

Fra husets inngang - en spasertur man aldri har sett maken til. Så mye vann at han måtte svømme. Ja overflod.

Slik er Frelsens kilde, fylde fra Herren som utgytes over menneskene ved Messias. Frelsens kilde Jesu offerdød på Golgata.

Husets inngang. Det er her vi finner livet, fred for et søkende hjerte. Syndebyrden ble fjernet. Her er all Gudommelig velsignelse.

Hver dag trenger vi Golgatas forsoning, Guds rensende kraft, som er for alle mennesker. Alle vil vi ha dobbeltbekkens velsignelse. Det levende vann som Gud vil gi har en evne som sprenger alle grenser til å fornye og opprette liv.

Må Herren få lede oss tilbake til Husets inngang.

Ved skyggen av ditt kors vil jeg stå, der er balsam for min sjel å få. Mange tusener står der. Der er nok for en og hver. Så kom til Golgata med hjertes begjær.

 

Sion Ingedal, 17.11.2021

Kjell Håkon Gaulin

Trygghet og tro

Viktig side ved den kristne tro:

Trygghet hjelper oss. Bryr seg om oss. 1.Peter 5:7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Romerne 8: 38-9 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre.

Det er bare vi selv som kan hindre Jesus å komme til oss. Han tvinger ingen. Alle som tar Han i mot er trygge, for dette livet og det kommende. Romerne 8: 24 For i håpet er vi frelst.

Han gjør i stand et sted for oss joh. 14. Han er veien. Joh. 3: 15 Hver den som tror på Ham, skal ha evig liv. Joh.11  Jesus sier: Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Vi kan regne med Gud. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. 5. Mosebok 31: 8.

Bibelens ord står fast. På Bibelens ord er vi frelst. På Bibelens ord blir vi bevart. Han er all vår trøst.

 

Sion Ingedal, 10.11.2021

Kjell Håkon Gaulin