Sendebud

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud. 2. kor.5:20. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Sendebud: Et stort oppdrag. Et stort ansvar. Ikke sendebud for hvem som helst. Ikke for en arbeidsgiver. Ikke for en jordisk konge, men kongens konge Guds Sønn.

Sendebud: opptre på hans vegne. Følge i Hans fotspor. Være fylt av kjærlighet. Det var ikke svik i hans munn. Skjelte ikke igjen. Truet ikke når han led. Jesus sa: Dere er verdens lys. Dere er verdens salt. Mat: 5:13-14. Mer kunne ei engler begjære å gå med så salig et bud

Budskapet vi skal sende ut er: Jesus som betyr Herren frelser. Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved Ap. 4:12. Jesus er ikke bare et navn. Det er knyttet håp og framtid til dette navnet.

Vi møter evigheten i Jesus som har med den Hellige Gud å gjøre. I navnet Jesus ligger alt innesluttet. Frelse, helbredelse, kjærlighet, fred, kraft osv. Ingen kan se Jesus Guds rike hvis man ikke er født på ny.

Lovens vei er hard og tukter oss, ingen nåde, men krav. Den skaper angst, mismot og fortvilelse og død. Det glade budskapet vi skal sende ut er ganske enkelt. At hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

                        

Sion Ingedal, 15.06.2021 Kjell Håkon Gaulin

Ord og Utrykk

Ord og utrykk fins i alle yrker. Etter som vi blir utdannet faller det helt naturlig å bruke dem. Forståelsen av det vi gjør og utføres blir på en måte en del av oss å utrykke oss på i vårt yrke.

Som kristne er det en del ord som også faller inn helt naturlig etter at vi har blitt en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.

Vi opplever et helt nytt liv som gir oss en helt annen dimisjon i livet, og en ny retning i livet. Vi tenker annerledes. Nye interesser strømmer på, og vi blir fylt med glede og fred. Da opplever vi kristendommen ikke bare er en hypnose.

Bønn, sang og åndelige viser, vitnesbyrd og utrykk som faller helt naturlig inn i vårt liv som kristen. Da får vi mange nye ord og utrykk som vi bruker. Her er noen eksempler.

Halleluja    :  Gud være lovet.

Salig           :   velsignet og å være  lykkelig. Ja overmåte velsignet.

Sela            :  Tenk etter. En slags pause, som i musikkverden.

Abba          :  Ropet etter Gud som betyr Pappa.

Maran ata  :  Vår Herre kom.

Amen         :  Ja, det skal skje

Bli fylt av den Hellige Ånd, er å få et nytt språk, og begynne å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Når vi tar dette i bruk, opplever vi livet i Gud er vår styrke.

 

Sion Ingedal, 09.06.2021 Kjell Håkon Gaulin.

Et anker for sjelen

Dette har vi et anker for sjelen, et som er trykt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, Der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Hebreerne 6: 19 og 20.

Er det noe vi trenger, så er det et anker for sjelen, for den flyr hit og dit. Våre følelser og sinns stemninger kommer og går. Bibelen anbefaler at vi har et anker for sjelen.

Vi må bygge huset vårt på fjell. Da holder det når stormene kommer.

Guds ord står fast, og han kan ikke lyve, derfor har vi tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Bruker vi vårt anker? Ef. 4:14 La oss ikke lenger la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige grep. Det er en Herre, en tro, og en dåp.

I dag er det menge retninger. La ikke ankeret ligge i båten. Ankeret er ikke mer verdt en det er festet til. La oss binde oss fast i Guds ord, og ta på oss Guds fulle rustning.

Salme 62:1 Sier David. Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra Ham. Bare Han er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.

Et anker som er festet til Gud, vil holde i all slags vær!.

 

Sion Ingedal, 02.mai 2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Veileder

Jesus sa til sine disipler. Det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen Den Hellige Ånd til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Når Jesus gikk her nede kunne han være bare på et sted om gangen. Men nå har han sendt oss Den Hellige Ånd som er allesteds nærværende. Den Hellige Ånd var virksom i og gjennom Jesus. Ja, Den Hellige Ånd virker på samme måten i dag der han får komme til.

Han overbeviser verden om synd, han herliggjør Kristus og soningsverket og bringer oss velsignelser fra Gud.

Derfor er det viktig at vi som er troende får oppleve en dåp i Den Hellige Ånd. Og Gud ønsker å gi alle denne gaven. Og i åndsdåpen får vi kraft til liv og tjeneste for Jesus.

Etter en dåp i Den Hellige Ånd blir vi fylt med kraft, kjærlighet til Gud og mennesker blir større enn før, og vi får større frimodighet og glede i Gud.

Den som blir Åndsdøpt, taler som regel i tunger og profetiske ord.

Kjærligheten må være drivkraften. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet, avholdenhet. Gal.5:22.

Himmelen er igjen åpnet for oss etter syndefallet, ved Jesus Kristus.

Før denne epoken var det profeter og Guds menn som sto fram med budskapet fra himmelen til folket.

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Profeten Joel kap. 3

 

Sion Ingedal, 26.05.2021.   

Kjell Håkon Gaulin

Salme 12,7

Herrens ord er rene ord, like som sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden – sju ganger renset.

Herrens ord står i sterk kontrast til løgnerens ord.

Salig er den som tar imot Guds ord og lar det få grobunn i hjertet. Han opplever at Gud er sannhet og at det ikke er noe mørke i ham. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss ( Joh.1;14)

Gud er glad i mennesker. Han er ikke bare på vår side, han er en av oss. Han ønsker å være midt iblant oss. I åp.21,3 står det at Guds bolig er hos menneskene. Det er ikke engler han tar seg av, men mennesker. Min lyst hadde jeg i menneskenes barn heter det i ord. 8,31.

Gud viser sin kjærlighet gjennom ordet, som er Jesus. La oss da ikle oss Kristus, som er ordet og som sammenlignes med fint, renset sølv Guds ord og løfter kan aldri rokkes, nei, de står faste som urtids klippen. Gud utførte sin skapergjerning gjennom ordet. På samme måte skaper og taler Gud til oss i dag gjennom ordet.

Må Guds ord få tak i våre hjerter, sinn og tanker, slik at vi kan bli ham lik. Slik at vi taler som han, tenker som han. Da får vi fred med Gud i en god samvittighet.

 

Sion Ingedal, 19.05.2021 Kjell Håkon Gaulin

Herrens ord

Herrens ord er mer dyrebare enn gull, ja fint gull i mengde. Det er søtere enn honning, ja honning som drypper fra vokskakene. Salme 19: 11.

Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende  visdom.

Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad.

Guds ord er en gullgruve av praktiske opplysninger.

Kilden til den sannheten som setter oss fri.

 Den som har sønnen har livet. Guds ord har vi her for å berike oss.

Guds ord har vi som vil sette oss fri.

Gull er ganske tillokkende for de fleste. Hva er det som er mer verdt enn gull i mengder. Evangeliet er den mektigste kraft vi kan tenke oss. Frelse for hver den som tror.

Da Jesus døde var det ikke bare for noen privilegerte, nei for alle - også for meg. Evangeliet er en kraftkilde som aldri lar seg tømme.

Ingen raseskille, ingen forskjell på mann eller kvinne, ingen forskjell på ung eller gamme. Alle får kraft og styrke. 

 

Sion Ingedal, 12.05.2021

Kjell Håkon Gaulin.

Jesus er Løsningen

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt, og satte oss i sin elskede sønns rike. I Ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. Kol. 1: 13og 14.

Hvis det hadde vært vinduer i Nohas Ark tror jeg ikke at det hadde vært så lett å være der. Gud sa til Noha : Bare lag en åpning i Arken. Nemlig oppover. (Ettertanke Sela)

Heb.12:1 La oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på Ham, Jesus, som er troens opphavsmann og fullender.

Ser vi ut av vinduene våre, på verden omkring oss, så kan vi miste motet og bli skrekkslagen over det vi ser. TV er også et vindu.

Arken = Bilde på Jesus Kristus. Arken hadde ikke noen vinduer ut til siden. Bare åpning oppover. Arken hadde heller ikke motor, ikke ror å styre med. Ingen trosser de kunne fortøye båten med.

Intet anker de kunne kaste ut. Ingen livbåter. Ingen reserveløsninger. Arken var det tryggeste sted for dem.Ingen leger om bord. Intet Apotek.

Det var Arken som reddet dem fra den gamle verden som lå aldeles under i synd. Arken løftet dem opp når vannet steg, og satte dem på trygg grunn, akkurat der Herren ville det. Guds løfter og nåde var med dem.

Herren er den samme i dag. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Han er redningen vår.

 

Sion Ingedal, 05.05.2021

Kjell Håkon Gaulin

Det tapte fåret

Dette kapitlet er blitt kalt evangeliet i evangeliet. Mat.15:3-7

Når Jesus finner denne bortkommende sauen, legger han den over sine skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.

Når Jesus fortalte denne lignelsen, var det både tollere og syndere tilstede som holdt seg nær til ham for å høre ham. Også fariseerne og de skriftlærde var til stede, de knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!

Tollere og syndere var på den tid en forhatt gruppe mennesker. De ble sett på som syndere. Utstøtt fra Jødenes religiøse og nasjonale liv. Fariseerne reagerte kraftig på Jesus, som hadde en så fri omgangsform, det sjokkerte  dem. Her gir Jesus dem oppmerksomheten i lignelsen.

Fariseerne så ikke at Gud skulle frelse dem. Nei, men at Gud skulle straffe dem. De opptrådde som et Åndelig Politi. På samme måte oppleves det også i dag, at religiøse krefter vil føre mennesker inn i et liv i trelldom. De ser ikke forsoningens tjeneste at alt er tilgitt og betalt. Alt er ferdig. Slipp Jesus inn så blir himmelen din, og du opplever en salig visshet.

Verset i Johannes 3: 16-17 blir kalt den lille Bibel, der står det!

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

 

Sion Ingedal, 28.04.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Kristus kjøpte oss fri

Galaterne 3:13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Alle er kjøpt fri fra loven

Leve under loven, eller leve under nåden?

Blant de som bekjenner som kristne, finnes det to veier.

1 lovens vei

2 nådens vei

Begge kan ha rett Bibelsyn. Høre på det rette. Lese gode bøker, men allikevel leve på feil vei. Leve under loven.

 

Hva sier Bibelen om å leve under loven?

 *  Hjertene blir ikke trukket til Kristus

 *  Setter sin lit til eget arbeid på frelsen.

 *  Ordnet forhold til sitt andaktsliv

 *  Kristen livsførsel.

 *  Har håp om evig liv.

 *  Et annerledes liv enn naboen.

 *  Det er ikke Jesus som står i sentrum.

 *  Nei de søker å nærme seg Gud i lovens ånd.

 *  Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for han ved lovgjerninger.

 

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.

 

Å leve under nåden.

Bare gjennom Jesus Kristus har vi adgang til Gud.

Han bar våre synder opp på korset. Gud er nådig for Jesu skyld.

Jesus: Han er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Vi kan ikke tre fram fot Gud i vår fromhet. Da er vi fortapt.

 

Vårt hjerte er så ondt og så likegyldig. Det holder ikke mål.

Loven dømmer oss skyldig, loven kan ikke frelse. Uten nåde er vi fortapt.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Frelsen, født på ny, gjør oss til en ny skapning. Vi blir annerledes . opplever smaken på det himmelske.

For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror.

Jesus Kristus.

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.

 

Sion Ingedal, 21.04.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

Fred

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus - 1. kor.1:3. For å oppleve fred må vi ha vår sak i orden med Gud. Her hilses vi med nåde og fred fra Gud.

Ordet fred heter på hebraisk shalom. Shalom betyr at du må føle deg sunn , hel og uskadd. Altså en positiv velsignelse fra Jesus Kristus som vi kan velsigne hverandre med.

Når vi som mennesker tror og bekjenner at Jesus er Herre, og at han døde for oss, da er vi rettferdiggjort og frelst og født på ny ved troen på Han, og Guds fred senker seg over oss. Ja salige visshet Jesus er min.

Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus Fil.4:7. 

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Det er faktisk opp til oss om vi ønsker å ha fred med Gud. La oss gå til Han. Bort fra all trelldom, uro sorg og tvil, og inn i Hans frihet. Bort fra vårt strev og møye.

Han forlater alle våre synder og renser oss i sitt dyrebare blod.

Nåde strømmer fra korset ned. Dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg.

Fred  etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.

Herren velsigne deg å bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg å være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg å gi deg fred.

 

Sion Ingedal, 14.04.2021

Kjell Håkon Gaulin

 

 

Eneste Frelsesgrunn.

Dråper fra kilden

Og det er ikke frelse i noen annen Ap.gj. 4.12. Det jødiske folk hadde gjort en fatal feil. De hadde forkastet, som bygningsmann, den stein som egentlig var hjørnestein.

Nå kan apostelen fortelle dem at det er ingen annen mulighet til frelse enn ved å tro på Jesus og ta imot ham. Dette gjelder ikke bare jødefolket, og det gjelder ikke bare dem som levde den gangen. Jesus Kristus er verdens eneste frelser, grunnvollen vi skal bygge på om vi skal oppleve det evige liv.

Mange dyktige mennesker har stått fram i denne verden og fått etterfølgere. En del av dem er blitt hovmodige og har kalt seg frelsere også. Det er dannet lærere og ideologier omkring dem, og mennesket har fulgt dem – uten å bli frelst.

Jesus Kristus er ingen religionsstifter i vanlig forstand. Han er ingen lederskikkelse med jordiske ambisjoner. Hans rike var ikke av denne verden, og likevel er han verdens frelser. Jesus Kristus er selve livets konge, den som skaper liv av døde og som gir mennesket noe som det ellers ikke er i stand til å arbeide seg fram til selv. Han gir evig liv til dem som tror på ham.

Gud elsket verden så han gav sin sønn, og sønnen elsket verden så han kom hit. Den Hellige Ånd elsker menneskene, så han drar dem til Kristus. All denne kjærlighet har vi muligheter til å stå imot. Vi kan forkaste den, men til vår egen ulykke. Tar vi imot den, får vi oppleve at det er frelse i Jesus Kristus. Gjør vi det ikke, vil vi engang bli klar over: Det er ikke frelse i noen annen.

 

Sion Ingedal, 07.04. 2021

Kjell Håkon Gaulin

Påske

Å salige stund uten like, Han lever, Han lever ennu. Han vandrer i seierens rike! min hvorfor sørgende gå? Synger vi.

Han har seiret over døden, og tok vår straff og skyld på seg, for å frelse oss. Det var ingen som kunne ta Hans liv, men Han gav det for oss, og døde i vårt sted. Straffen den ble lagt på Han for at vi skal ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds  barn, og det er vi 1. Joh. 3:1. Ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Vi er Kristi medarvinger.

Han har kommet for å løse lenker og bånd, og sette våre plager frihet.

Derfor må vi gi akt på  det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra.

La oss derfor holde fast kurs, så vi ikke flyter forbi målet.

Vi må aldri komme bort fra forsoningens grunn, som er vårt fundament og redning.

 

Han er ikke i graven, men beseiret døden og kom ut av graven. Han er herre over dødens makt og velde for evig. Frykt ikke lenger. Redningsmannen Jesus Kristus er oppstanden. Trygg er troens grunn.

Og vi er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden amen Halleluja.

Evangelietoner 33

Deg være ære. Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven. Se en engel kom. Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

 

Sion Ingedal, 31.03.2021

Kjell Håkon Gaulin

Trygg

Frykt ikke du lille hjord! Det har behaget deres far å gi dere riket. Lukas 12:32.

Mennesker over hele verden ønsker å være trygge, i barndoms år, ungdoms, manndoms, og alderdoms år.

På vinteren er det jo mange som ønsker å gå ut på isen for å fiske og gå turer, men vi må være sikre på at isen holder.

Regelen der er vel 10 cm stål is, da kan vi være sikre på at den bærer oss. Slik er det med oss veien gjennom livet. Der vi går, må vi følge den sikre veien som fører til evig liv i Jesus Kristus. Trygg er troens grunn.

For å sykle må vi finne balansen, og den er med oss hele livet.Troen på Jesus gir oss grunnleggende trygghet, for nåtiden og fremtiden og evigheten. Hos Ham er vi trygge.

Frykten nærmest overstyrer alt, og får oss til å gjøre hva som helst for å komme oss vekk fra det som er farlig. Frykten i oss lengter etter trygghet.

Da er det godt å gå til en som gir oss mot og håp, og motet driver frykten bort. Hos ham finner vi fullkommen kjærlighet som driver frykten bort.

Vær frimodig og sterk, frykt ikke får du har funnet nåde hos Gud.

Bli fylt med Den Hellige Ånd. Mennesket lever ikke av brød alene.

Det moderne mennesket forstår ikke dette.

Alle har syndet og fattes Guds ære.

Slipp Jesus til så blir himmelen din. Fri og forløst i Åndens nye liv.

 

Sion Ingedal, 24.03.2021

Kjell Håkon Gaulin

Trofasthet

Salme 106:6 - Mine øyne ser etter de trofaste i landet, for at de kan bo hos meg. Herren bevarer de trofaste. Gud er trofast. Er vi troløse er han trofast.

Ordet trofast er å holde fast ved noe, ikke svikte. Hva er det vi skal holde fast ved?  Jo, Guds ord. Hva er det som virkelig betyr noe i livet. Hva er det som virkelig er verdigfult ? Det å være trofast i smått og stort, imot Guds ord, og mot våre medmennesker.

Herrens trofasthet er skjold og vern. Han er vår tilflukt. Derfor setter vi vår lit til Herren som er min del, borg og vern.

For han frir deg fra fuglesnarens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly.

Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Fast står Herrens trone.

Han som plantet øret, skulle han ikke høre? Han som skapte øyet, skulle han ikke se ?

Herrens øyne ser etter troskap. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham. Herren er en eldgammel bolig. En sjel er mere verd en hele verden.

Husk at du er verdifull og dyrebar i Herrens øyne.

Gud velsigne deg i navnet Jesus Kristus.

          

Sion Ingedal, 17.03.2021    

Kjell Håkon Gaulin

Fotspor

For at dere skal følge i hans fotspor Peters første brev 2: 21

Spor er noe vi setter etter oss i livet. Det kan være gode spor som leder oss til trygge steder, eller onde spor som leder oss galt av sted. Spor kan også være en veiviser for oss somtror. Kristus er en veiviser for oss som tror, og vi ønsker å følge i Hans fotspor, for han har gitt oss et forbilde som vi ønsker å følge å vandre i.

I ham er all visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. La oss bli rotfestet og oppbygget i ham. Grunnfestet i troen slik at vi når målet.

For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.

Den som ikke finner meg, skader seg selv. Alle de som hater meg, elsker døden. Salomos ordspråk 8 : 35-36. Den rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag.

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

Jesus er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Når vi går i hans forspor finner vi han og opplever hans velsignelse.

 

Sion Ingedal, 10.03.2021

Kjell Håkon Gaulin