Å elske

Bli ingen skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Rom 13:8 Å elske sin neste som seg selv, hva betyr det? I første rekke å være fylt av Guds kjærlighet. Da vil vi elske i gjerning og sannhet.

Som mennesker er vi nok selvopptatt som igjen er selvsentrert. Tenker på seg selv, før andre. Selvsentrert er forbundet med det å være egoistisk og arrogant. Å være selvopptatt er negativt, men å aldri tenke på seg selv, og hva man selv er, er jo også negativt.

Egenkjærlighet skaper vanskelig tider står det i Bibelen. Andre brev til Timoteus kap. 3.

Egenkjærlighet eller Guds kjærlighet, hva er det? Hva er motivene og resultatene? Kvelende egoisme eller livgivende uselviskhet? Egenkjærlighet er « Jeg og Mitt»

Guds kjærlighet lar sin sol skinne over rettferdige og urettferdige. Han lar det regne over onde og gode.

Egenkjærlighet fostrer en person «jeg». Egen kjærlighet er en kvelende makt som fører til død. Guds kjærlighet skaper liv. Guds kjærlighet og godhet som leder oss til omvendelse. Guds kjærlighet er gratis. Kom å kjøp uten penger og betaling.

De som er motstander av Gud og hans lover, de er ikke bare motstandere av Gud, men også sine medmennesker, og da særlig mot gjenfødte som lever etter Guds bud og formaninger.

Hemmeligheten for Guds barn er Den Hellige Ånd som veileder oss og viser oss veien til Han som er sannheten og livet Jesus Kristus.

Gud være takk for sin usigelige nåde.


Sion Ingedal, 21.09.2022
Kjell Håkon Gaulin

Ordre

En ordre er et påbud om å utføre noe. Jesus sa før han ble løftet opp. Dere skal være mine vitner like til jordens ende.

Vi må ut med evangeliet. Pløye så og høste. Ja gjøre alle folkeslag til disipler. Døpe dem med full neddykkelse i Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn. Lære dem å holde alt det han har befalt oss. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sa Jesus.

Guds ord er levende og kraftig. Det gjør noe med oss. Vi blir en ny skapning. Født på ny må vi alle for å nå himmelen, da opplever vi:

Nåde strømmer fra korset ned, dyp som havet med stille fred , nok for tid og for evighet, nåde nok for meg. For en frelse. Gleden i Gud er vår styrke. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss,vi får kalles Guds barn 1. Joh.3,1

Dette må vi dele med andre. Det hang to røvere på korset med Jesus i midten. Den ene døde i sine synder. Den andre døde fra sine synder. Han ba om frelse, og Jesus tok han med til Paradis. Frelsen hører Herren til.

 

Sion Ingedal, 31.08.2022

Kjell Håkon Gaulin

Ydmyk

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jakob 4,6

Er ikke stolt det motsatte av å være ydmyk?  Er ikke ydmyk å tenke mindre på seg selv?

Jesus ble kalt ydmyk av hjertet. Jesus som er større enn alle andre, og med  all sin makt og velde. Han var ikke en som så ned på folk, uansett hva de måtte ha gjort. Alle han møtte, møtte han med respekt. Og han hadde et oppriktig ønske om å hjelpe dem. Han inntok rollen og vasket disiplenes føtter. Han valgte å dø for meg og deg, fordi han tenkte på oss.

Ydmykhet er himmelsk visdom. Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom 1. Samuelsbok 2,3. Ydmykhet utløser Guds velbehag og nåde. Nåde er noe vi får, og gir.

Nåden er grenseløs. Når vi er ydmyke finner vi nøkkelen til et bedre liv sammen med andre, og et tilgivende sinn. Da finner vi roen.

 

Sion 24.08.2022

Kjell H. Gaulin

All makt

Jesus sto opp fra graven. Døden kunne ikke holde han tilbake. Han gir sine disipler misjonsbefalingen og han forteller sine disipler og hele verden: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! For et budskap til oss som tror på Han.

Adam kom med fallet, og Jesus med seieren over synd og død. Han forlikte verden med  seg selv så han ikke tilregner oss våre overtredelser. Av nåde er vi frelst. Ja, det er nåde over nåde.

Oddvar Nilsen skrev i sin bok. Mennesket har helt siden fallets dag vært et egoistisk vesen, så glad i seg selv at til og med når Jesus skal undervise oss om hvordan vi skal elske andre, må han si at vi skal elske dem slik vi elsker oss selv.

Det er bare en løsning for oss, at det kom en frelser, en som kunne befri oss fra syndens slaveri. Her trengtes mer enn samhold, her trengtes en kraft utenfra. Her trengs ikke minner om hva som engang hadde vært, her trengs en som kunne skape en ny framtid. Tro på den Herre Jesus så skal du bli frelst. La oss bli med i et byggverk som består når alt annet raser sammen.

Guds rike er et evig rike. Herren er min del. Det lyser opp den mørke natten, og forsterker lyset i den klare dagen. Gud er høyere og større enn alt vi håper, og den som håper på ham, kommer aldri på skam.

Du behøver aldri være redd for at resultatet blir et annet enn det Gud har lovet. Det er ikke sikkert det blir helt som du hadde forestilt deg, men det betyr ikke så mye. Det viktigste er at det blir som han vil. Det er tryggest å overlate alt til han som vet alt og kan alt.

 

Sion Ingedal, 17. 08 . 2022

Kjell Håkon Gaulin

 

Guds ord består

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Luk.21.33

I en verden som forandrer seg er det noe som er fast og sikkert, noe som ikke kan rokkes. Guds ord. Mange har angrepet det. Mange har foraktet det. Mange har stemplet det som ubetydelig, gammeldags, uaktuelt. Uhistorisk. Men Guds ord består. Guds ord går aldri ut på dato.

Om fjellene rokkes står Guds ord fast. Alle Hans løfter står fast. Her er løfter for syndere og fromme. Syke og friske. Gamle og unge. Fattige og rike. Og de som seiler i medvind og motvind. Det Gud har sagt kommer til å skje.

Navnet over alle navn er Jesus. Han er stjernen i den mørke natten, og sjelens anker og trygge grunn. Hjertets håp og livets kilde. Navnet Jesus forkynnes i alle verdensdeler. Stammespråk og dialekter. Dette navnet betyr mer for menneskeheten enn alle navn tilsammen.

Navnet Jesus består. Det er et frelser navn for alle som tror på han, og tar Han imot. Dette navnet Jesus har og er til hjelp for alle mennesker, ja millioner hver dag. Slipp Jesus inn så blir himmelen din, synger vi.

For en salig visshet. Utøs din sjel for Herren. Gud tar imot deg. Forsett å rope på Han. Der er nåde over nåde. Han er ikke sen med løftet. Han lever. Guds ord står fast. Vår eneste frelsesgrunn.

 

Sion Ingedal, 03.08.2022

Kjell H. Gaulin

 

Mellommann for en ny pakt

Den gamle pakts offer var blod av offerdyr, men Jesus ofret seg selv. Den gamle pakts offer måtte stadig gjentas, men Jesus ofret seg selv en gang for alle.

I Jesu blod trer vi frimodig inn i helligdommen, derfor må vi ikke forakte hans blod, men bli fast hos ham til han kommer igjen.

Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Heb. 10.5

Jesus kom i menneske skikkelse + tjener, førte til at hans egene ikke tok imot han.
Den tilsynelatene mannen fikk ikke plass i hjertene og samfunnet.
Messia Profetiene , Joh. 1,26 midt iblant dere står en dere ikke kjenner.
Kvist av tørr jord: stedfortrederen. Uten synd. Ren, gikk inn i de urenes sted. Gud straffet sønnen i vårt sted. Forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelse.

Villfarelsen var total. Et livsverk som tilsynelatende knuses, ble den mest overbevisende seier som noen gang har funnet sted. Seiret over døden, og sto opp fra di døde. Døden kunne ikke stoppe han, han seiret over døden. Hen er oppstanden, han fullførte vår sak, og betalte vår skyld og straff for at vi skal få leve.
Abreham trodde Gud og det ble regnet han ti rettferdighet. Tro er vårt seierstegn.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Galaterne 5,4

Vi synger: Han frelste meg helt, halleluja! Min fortid er under hans blod. Og Golgata strøm gjør meg hvitre enn sne. Min fremtid er under hans blod.

Sion Ingedal, 29.06.2022
Kjell Håkon Gaulin.

 

Lovløshetens ånd

Lovløshet er opprør mot Gud. Menneskene går sine egne veier, og bryr seg ikke om Guds forordning. Det naturlige og skapte blir unormalt, og det unormale blir naturlig.

Vi ser at lovløsheten griper om seg. Sataniske krefter griper om seg, og forfører menneskene. Ja, selv styremaktene i vårt kjære fedreland påvirkes av dette.

I Norge og mange andre land ser vi sterke krefter arbeide for å få kristendommen, og kristen moral bort. Vi opplever at det legges til rette for den lovløse. Norges grunnlov er bygd på Bibelens lære og verdier, som igjen har en svært stor betydning for Norge.

Det er forskjell på lovbrudd og lovløshet. Lovbrudd betyr å bryte loven, men lovløshet betyr å oppheve loven, og leve som om loven ikke eksisterer.

Thoralf Gilbrant sier at den lovløsheten som skal gjøre « den lovløse « til verdenshersker er et velordnet anarki. Det er selve øvrighetens forfall det tales om, og forsete med å si, Samfunnet blir styrt ut fra prinsipper som i seg selv er lovløse og Guds-fiende.

Det lovverk som er bygget på kristen grunn og på de ti bud, blir revet ned, og antlige prinsipper legges til grunn for samfunnsstyret.

Loven står da ikke lenger som vern for liv og eiendom, hjem og ekteskap. Tvert imot blir lovgivermakten et middel til å omforme samfunnet til en antikristent rike.

Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Job 19.25. Hold  fast på det du har, for at ingen skal ta din krone Åp. 3:11

 

Sion Ingedal,   22.06.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

Golgata

Golgata er navnet på stedet der Jesus ble korsfestet.

Der sto slaget som vi tror på og klynger oss til. Jesus døde der på et kors, og bar straffen i mitt sted. Det var for min skyld han gjorde det. Han ble en soning for meg. Ja ikke bare for meg, men hele verden.

Gud lot min skyld og straff ramme sin sønn Jesus Kristus, som av egen fri vilje var villig til å dø for mine synder. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.

Underfulle, guddomsmakt på Golgata. Han ble knust, og jeg ble hel på Golgata! Ja, engler beundrer frelsens vidunder. Aldri dens dybder fatte de kan. Tenk, hvilken gåte: Frelst ved Guds nåde! Å hvor det setter mitt hjerte i brann!

Nå kan vi glede oss i det nye livet med takk til vår Gud.


Sion Ingedal, 15.06.2022

Kjell Håkon Gaulin

Vår hjelp

Som kristne henter vi hjelp hos han vi tror på. Bibelen er vår rettesnor, hvor vi daglig trenger veiledning og hjelp. Vi har ikke kamp mot kjøtt og , men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Fienden kan være sterk og plagsom. Djevelen er mennesket store fiende, som bare er ute etter å plyndre myrde og ødelegge. Han er ute for å friste oss og føre oss på avveie. Noen ganger kommer han i fåreklær, med silketøfler på. Andre ganger kommer han som en brølende løve. Han er hele tiden på farten for å plage Guds folk.

Da er det godt å ha en å gå til som ikke blir trøtt. Guds ord sier: Den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det er vårt løfte til oss. Den gode hyrde er med oss, og vil hjelpe sine får. Jesus avviste Satan med ordet, og han sa til han, det står skrevet. Og Satan måtte vike.

Derfor skal vi bruke Guds ord som er gitt oss. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt  hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner. Troen på Guds ord er vår seier. Vi må ta det til oss. Det gjør den trøstesløse sterk.

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Paulus brev til efeserne 6.10 – 18. Godt å vite at denne kledningen ikke er vår eget strev og møye, men la oss bli fylt av den Hellige Ånd som igjen viser oss Jesus og hans evige seier på Golgata. Verdens historiske største seier - og den er evig.

Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. La oss glede og fryde oss over frelsen. Gleden i Gud er vår styrke.

 

Sion Ingedal, 08.06.2022

Kjell Håkon Gaulin

Pins4

Jesus sa til sine disipler før han dro, at Han skulle sende talsmannen Den Hellige Ånd. Og når han kommer skal han veilede dere til hele sannheten. Den Hellige Ånd ble utgitt på pinsedagen. Peter talte til folket og forklarte at dette er oppfyllelsen av Guds løfte ved profeten Joel. Gud har stadfestet dette løfte ved å reise Jesus opp fra de døde.

Menighetens liv og vekst. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. De som tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.

Gud er den samme i dag. Vi trenger Den Hellige Ånd. Å. bli åndsdøpt er å bli fylt av  Den Hellige Ånd, med tunger som tegn. Og Han skal veilede og vise oss veien videre i vårt åndelige liv.

Når dette skjedde da kom det med ett en, lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

En underfull Frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier. Våre hjerter strømmer over av frelses fryd.

Det var Gud som i Kristus Forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Vi som mennesker imponeres ofte av høy intelligens og store kunnskaper.

Mennesket ser ofte på det ytre, men Gud ser på hjertet. Når Gud måler et menneske, legger han målebandet rundt hjertet, ikke rundt hodet.

Bli fylt av den Hellige Ånd som viser oss Jesus. Vi må ha Jesus i våre hjerter, ikke bare i hode.

Hjerter er det verden trenger, Rene hjerter, døpt med ild, som sitt selvliv utestenger, og sin mester følge vil. Hjerter som vil tapre være, Lik Guds gamle helgen hær, Og som ønsker Herren ære, Ligne ham, vår høvding kjær! Evangelietoner  216 .

 

Sion Ingedal, 01.06. 2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

Nattverden er et mysterium.

 

1. Et møtested.

Der møtes Gud og mennesket. Det er et av Ordets møtesteder.

 

2. Et minnemåltid.

Jesus sa selv at vi skal gjøre det til minne om ham.

 

3. Et samfunnsmåltid .

Nattverden er et samfunnsmåltid på det høyeste og hellige plan.

 

4. Et takkemåltid:

En uendelig takk til Gud for hans usigelige gave til oss.

 

5. Et seiersmåltid:

Fordi Jesus en gang for alltid har beseiret mørkets makter. Og nå har Han all makt i Himmel og på jorden.

 

6. Et styrke måltid:

Vi får styrke og inspirasjon . vi blir oppbygget på vår høyhellige tro.

 

7. Et reisemåltid:

Vi er på reise. Når dere spiser det, må dere ha belte om livet,sko på føttene og stav i hånden.

 

8. Et Profetisk måltid:

Nattverden peker framover. Den har perspektiver som går lenger enn død og grav. Den peker fram mot den evige verden.

 

Efeserne 6:10 For øvrig bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft.

 

Sion Ingedal, 18.05.2022

Kjell Håkon Gaulin 

Dråper fra Kilden

Og han viste meg en elv, klar som krystall Åp.22,1.

Ingen generasjon før oss har hatt større grunn til å lese de  første versene i Bibelens siste bok med ekstra interesse.

I vannforurensningens tid opplyser Johannes oss om en elv som er klar som krystall. Den flyter ut fra Guds og Lammets trone, og det er den elven som flyter gjennom den himmelske staden. I denne byen er det frukttrær mellom gatene og elven. Det er ikke mange som dyrker frukt langs bygater i våre dager. Det er luftforurensningen som setter en stopper for det. Men elven som flyter gjennom den himmelske staden er klar som krystall.

I denne byen er det frukttrær mellom gaten og elven. Bladene på trærne mellom denne gaten og elven er til legedom.

Himmelen er et Hellig sted. Ingen forurensning, Ingen sorger og bekymringer. Ingen tårer, ingen sykdom og smerter. Ingen død. Alt er fullkomment.

Det venter en fullkommen stad i det høye som er beredt for oss. Og Guds herlighet opplyser staden. En endeløs glede vi får.

 

Sion Ingedal, 11.05.2022.

Kjell H. Gaulin

 

Se alt blir nytt Åp. 21.5

Vi lever i en verden med uro og vanskeligheter. Sykdom og forskjellige plager. Ja, det står jo i Guds ord at hele skapningen lengter etter forløsning.

Romerne kapittel 8 vers 22 og 23 står det.

For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som veer. Ja  ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

La oss rope på skaperen som er Jesus Kristus vår kilde og forløser. Han har all makt i himmel og på Jord. Skriftenes Jesus går aldri ut på dato. La ikke ditt hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg sa Jesus.

Våre muligheter kan iblant synes fattige og små, men Gud er med alle de som setter sin lit til han. Når han er med oss, hvem er da imot oss.

Da Jesus døde på Golgata, var det ikke bare for noen få spesielt privilegerte. Han døde for alle. Evangeliet er en kraftkilde som aldri lar seg tømme. Der er det nok for hver den som tror.

For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Vi trenger alle nåde.

Guds nåde er ny hver morgen.

 

Sion Ingedal, 04.05.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

Nådestolen

Dråper fra Kilden.

Så gjorde han en nådestol av rent gull.» 2. mos. 37,6.

Nådestolen var det viktigste i hele tabernaklet. Det var nemlig her soningen fant sted. Her ble blodet av det lyteløse dyret stenket, og det var over denne Gud møtte presten som tjente på vegne av Israels folk. Nådestolen var forsonings stedet.

Det nye testamente forteller oss at Kristus er blitt vår nådestol ved troen. Alt er viktig i forbindelse med Jesus, men det er noe som er viktigere enn alt annet. Det er både viktig og godt å betrakte Jesus som lærer og som helbreder, som undergjører og den som bevarer i alle situasjoner. Men det viktigste av alt er å møte ham som forsoneren.

Nådestolen i den gamle pakt skulle lages av rent gull. Den kunne ikke tilvirkes av et hvilket som helst materiale, og den fikk heller ikke se ut som man fant det for godt. Gud bestemte hvordan den skulle se ut, og han sa den skulle lages av rent gull. Den frelser vi fikk, var Guds Messias . han var Guds rene og hellige Sønn, selv om han fødtes som et menneske. Det hellige som ble født av jomfru Maria, skulle kalles Guds Sønn.

Krybben og stallen, hyrder og vismenn, engler som kommer med viktige  budskap, alt er nødvendig og har sin plass i evangeliet.

Men det er noe som er viktigere enn alt dette – Kristus er forsoneren. Vær ikke opptatt bare med alt omkring ham, få tak i selve kjernen, grip det evige liv. Det er du nemlig kalt til.

 

Kjell Håkon Gaulin

Våre synder

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Joh. 1.8.

For en forløsning vi har fått. Ved bekjennelsen blir vi kvitt synden som han har sonet for oss. Fra oss må det komme en sannhets erkjennelse om vår stilling.

Slippe Jesus til så blir himmelen din. La Han bli Herre i ditt liv. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Her er det ingen forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.

Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Alle trenger frelse, og bli født på ny. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Rom. 10.10.

Syndsforlatelse er det samme som full gjenopprettelse. Gud setter ikke bare en strek over syndene dine, men sletter dem ut. Han renser deg fra all urettferdighet.

Ved troen på Jesus blir vi en ny skapning. Tenker annerledes, lever annerledes. Fått glede i hjertet. Da ser vi at livet uten Jesus er helt verdig løst og bortkastet.

Hør all visdom vi får i fra Guds ord. La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle!

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

 

Sion Ingedal, 06.04.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

En veileder

En veileder er en som vil vise oss veien slik at vi kommer fram til målet vi har satt oss.  Med losen om bord i skipet er vi trygge.

Den Hellige Ånd er en veileder for oss. Den tredje person i Guddommen. Ånden var med i skaperverket. Han er vår hjelper.

Jesus sa: Det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi 1. Joh. 3.1

Han elsker oss. Han har omsorg for oss. Ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn.

Å nåde stor som frelste meg. Jeg ser det mer og mer,  synger vi fra hjertet med glede og salighet. Han er vår veileder og trøster.

Golgata forsoningsverk står for alle domstoler. Det han gjorde der, gjelder for alle syndere til alle tider.

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt.

Siste del av Bergprekenen handler om å være trygg på at også livet er bygd på en sikker grunnvold.

Klippegrunnen er Jesus Kristus og hans fullkommende frelsesverk.

For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

Sion Ingedal, 30.03.2022

Kjell Håkon Gaulin

I dag

Jeg tror at vi alle kjenner Prøysens sangstrofe. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står. Ja, det er en trøst i det.

Men vi må ikke glemme at det er i dag vi lever. Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himmelen ned - (Mads Nilsen)

Det er knyttet en rekke løfter til i dag. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, Ja, til evig tid Heb.13.8.

Vi synger. I dag er nådens dag, i dag er Gud å finne.

Salme 31.16 David Sier. Det er godt og trøstefullt å vite at livet ligger i Guds hånd.

Vi har alle en fiende: Døden. Jeg elendige menneske ! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre!

Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øyne ser det: Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg.

Deg være ære Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

Alle dem som tok imot Han! Ga Han retten til å bli Guds barn. De som tror på Hans navn Joh.1.12

Så må vår Herre Jesus Kristi nåde. Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med oss.

 

Sion Ingedal, 23.03.2022

Kjell Håkon Gaulin

Trøst mitt folk sier Bibelen

Trøstens evangelium er ord til tro, håp og trøst. La ikke uro få makt.

Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel. Salme 94.19.

Herrens trøst blir til glede for meg. Trøst er et viktig ord som vi skulle benytte oss mer av. Trøsteren er ikke til bare for barna som ofte trenger trøst. Nei vi trenger alle trøst fra Gud.

La oss trøste hverandre og bære hverandres byrder. Herren vil trøste og løfte oss opp på et høyre plan. Trøst er oppmuntring og aktiv hjelp. Jesu trøst er den beste sjelesorg som et  menneske trenger. Han gir oss trøstende og oppmuntrende ord i fra Bibelen.

Når vi opplever dette blir vi trygge. Vi får nytt mot som driver frykten bort. Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære. Rom.15.7

Bibelens ord gir håp og trøst, i alle livets situasjoner. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøsten vi selv blir trøstet med av Gud.

På Bibelens ord blir vi  trøstet og bevart. Han er all vår trøst, og vårt evige håp. Bort med all trelldom, uro og frykt. Synger vi.

 

Sion Ingedal, 09.03.2022

Kjell Håkon Gaulin