Israel Guds utvalgte folk

Sion Ingedal, 01.07.20

Israel  et folk som er annerledes enn alle andre. Et folk som bor for seg selv og ikke regner seg som andre folkeslag. 5. moseb. 33,29 Salig er du, Israel. Hvem er som du? Et folk som får hjelp fra Herren.

Israel er det eneste folk i verden som Gud har satt sitt stempel på. Vi kan kjenne dem igjen overalt. Deres etniske trekk, deres mat, klær, gudsdyrkelse, sabbat, omskjærelse osv. er forskjellig fra andre folk. 5. moseb.7, 6-9. For du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.

Israel har gitt oss det gamle testamente. Deres mange profeter taler fremdeles til oss gjennom de hellige skrifter. Det er ingen annen i verden som har gitt oss så store velsignelser. Israels historie og deres skrifter åpenbarer Gud for oss. Kunnskap om Gud betyr mer enn alt annet. Vi hedninger, skulle bøye oss for Israel i dyp takknemlighet.

I det nye testamente finner vi historien om den største av alle jøder, Jesus Kristus. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. ( Joh. 1,11 ) han ble avist og korsfestet. De viste ikke hva de gjorde. ( Lukas 23,34 ) Ved  Jesu død ble profetiene om Messias oppfylt, og frelsens og nådens dør ble åpnet for alle mennesker ( Joh.3,16 )

Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus kom til oss fra Israel. Hvordan kan vi takke rett for en slik usigelig gave? Salige visshet Jesus er min.

Dette kan vi tro på. Og dette kan vi dø på. Jesus selv sa, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Da går vi over fra døden til livet.

Jesus vant, og jeg har vunnet. Et evig liv.

Kjell H. Gaulin

 

 

Bønn

                                                     Sion, 24.06.2020

Bønn er rett og slett å prate med Gud. Han kjenner deg.

Det som betyr noe er hva du mener i hjertet ditt, og at du er ærlig. Det er etter Guds vilje at vi skal be. Det står jo i mat.7,7-8 be å du skal få let å du skal finne bank på så skal det lukkes opp for deg.

Hvordan skal jeg oppføre meg når jeg skal be? Hører Gud meg bedre hvis jeg bøyer kne? Eller skal jeg stå med hendene løftet over hodet? Det er ikke stillingen eller hvor flink jeg er til å forme ordene, Gud ser til hjertet. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Det er makt i de follede hender. Det utløser noe han står bak. Vi kan utøse alt for han som ligger på våre hjerter, og han hører når vi ber. Legg på han alt det som tynger deg, og synden som henger så fast ved oss. Han er der for å løse lenker og bånd og sette våre plager i frihet.

Fader vår, Herrens bønn som Jesus lærte sine disipler, der har vi mye å lære. Gud er vår far, og han har omsorg for oss. For han må vi vise ærefrykt og opphøye hans navn. Men hos Gud er det ingen motsetning mellom hans storhet og hans omsorg også for den elendige.

Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende. Jes. 57. Guds ord er klart når det gjelder våre motiver: Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tilegg

Heb. 11, 6 Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han.

 

Kjell H. Gaulin

Hva vet vi om Gud?

Vi vet ikke mer om Gud enn det han selv har åpenbart oss. Naturen omkring oss forteller om Guds storhet. Så åpenbarer han seg i Bibelen. Han taler også til det enkelte menneske hjerte.

Det står i en salme i Bibelen at himmelen forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning. Og Paulus skriver at Guds usynlig vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger.

Han har ikke bare gitt seg til kjenne gjennom de store underverkene: Verdener, solsystemer, mennesket og de minste ting som vi bare kan se gjennom mikroskopet. Men fremfor alt har han åpenbart seg gjennom sin egen sønn Jesus Kristus.

Bibelen lærer at det bare er en sann og levende Gud. Han er en evig ånd, fra evighet til evighet den samme. Han er alle steder, han har all makt og vet alt. Han har skapt alle ting, både det usynlige og det synlige. Han er fullkommen i visdom, rettferdighet, hellighet, godhet og i alt han gjør. Han er selve kjærligheten og våker over alle ting.

Det er bare en Gud, men på samme tid som det er en Gud, er det tre personer i den ene Guddommen. De er av samme vesen, likestilt og bør få samme ære og tilbedelse. Vi sier at Gud er treenig.

Vi ufullkomne mennesker kan umulig helt ut forstå den evige Gud. Men Bibelen har han forklart det som er nødvendig til vår frelse. Og når vi kommer til himmelen, får vi retten til å omgås med Gud. Og da vil vi forstå ham helt.

Gud har strengt forbudt oss å tilbe andre guder. Vi skal ikke tilbe engler, mennesker, dyr, sol, måne eller stjerner. Heller ikke skal vi lage avgudsbilder av tre eller stein eller andre materialer. Gud alene skal vi tilbe. Heller ikke riktig å tilbe Maria eller helgener, eller vente noen hjelp fra dem.

Gud alene er vår far. Veien til Gud går gjennom Jesus Kristus vår frelser og forløser, ledet av den Hellige Ånd, vår ledetråd.

 

Hilsen Kjell H. Gaulin

Pinsedagen menighetens fødselsdag.

Den Hellige Ånd var virksom i og gjennom Jesus. Og etter Jesu himmelfart kom han over disiplene i Jerusalem på pinsedagen.De ble døpt med den Hellige Ånd, den første kristne menigheten ble grunnlagt, og en stor vekkelse tok til.

Ja, Den Hellige Ånd virker på samme måten i dag der han får komme til. Han overbeviser verden om synd, han herliggjør Kristus og  soningsverket og bringer oss velsignelse fra Gud. De troende kan til alle tider få oppleve en dåp i den Hellige Ånd.

Og Gud ønsker å gi alle denne gaven. Apostelen Peter sa på pinsedagen: Løftet hører dere til og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. Når vi blir født på ny skaper Ånden samme med Guds ord liv i hjertene våre.

Når vi opplever åndsdåpen får vi kraft til liv og tjeneste for Jesus. Vi blir fylt med kraft. Kjærligheten til Gud og mennesker blir større enn før, vi får større frimodighet og glede i Gud. Den som blir åndsdøpt, taler som regel i tunger og profetiske ord.

Åndelige nådegaver er nevnt i skriften. Visdoms tale og kunnskaps tale, troens nådegave, gaver til å helbrede, kraft til undergjerninger, profetisk gave, evnen til å prøve ånder, tungemålsgaven og tydning av tunger. Kjærligheten må være drivkraften når disse nådegavene er i bruk.

Ap.gj.1:8-12  Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til Jordens ende.

Dette er vel et av de mest kjente bibelversene i forbindelse med Pinse.

 

Sion Ingedal, 03.06.20   

Kjell H. Gaulin

Frelsen - Tro og Lære

Ef.2,8-9 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

Gud alene er frelsens suverene mester. Det eneste vi mennesker kan gjøre, er å motta og takke for det han allerede har gjort.

Frelsen er Guds gave, av bare nåde. Kunnskapen om Guds gave, av bare nåde. Kunnskapen om Guds frelse i Jesus Kristus er det viktigste av alt, og det er det mest vidunderligste av alt.

På denne siden av graven kan vi ikke forstå eller fatte hva dette virkelig rommer og innebærer. Men det kommer en dag da Guds barn skal forstå hva frelsen er, i hele sin fylde, og det vil fylle vår ånd med takk og lov og pris i all evighet.

Hva er jeg i Kristus?

 • Frelst Rom. 8:1
 • Guds barn Gal.3:26
 • Jesu bror Joh.20:17
 • Ny skapning 2 Kor. 5:17
 • Forlikt med Gud 2. Kor. 5:18
 • Virkelig fri Joh. 8: 31-36
 • Renset fra all synd 1. Joh 1:7 og 9
 • Rettferdig 1. kor 1:30
 • Hellig Ef. 1:4
 • Gjenløst Jesaja 43: 1-2
 • Korsfestet og død med Kristus Gal. 2:20
 • Oppvakt og levende med Kristus  Ef. 2:4-6
 • En del av Kristi legeme, hans brud Kol. 1,24
 • Fullkommen Heb. 10:14

 

Hva har jeg i Kristus?

 

 • Fred med Gud Rom 5:1
 • Tilgivelse for alle mine synder 1. Joh 1:9
 • En yppersteprest og forbeder i himmelen Rom:8:34
 • Fullt borgerskap med alle rettigheter i himmelen Fil: 3:20
 • Urokkelige løfter for dette liv og for evigheten matt. 28:20
 • En Guds familie, menigheten Ap. gj 2: 41-47
 • Gud er min far Joh. 20:17
 • Jesus er min bror og talsmann Joh.20:17
 • Den Hellige Ånd er min veileder, trøster og forbeder Joh. 16:13
 • Helbredelse for ånd, sjel og legeme Jes 53:5
 • Kraft og styrke Ap.gj.1:8
 • Seier, ja mer en seier Rom. 6:37
 • Autoritet på Jesu vegne Luk. 10:19
 • Et liv med mening og mål. Ef. 2:10
 • Direkte adgang til Gud, Kongenes Konge og herrenes Herre. Rom.5:2
 • All Guds gave, i rikt mål 2. Kor: 9-8
 • Trygghet Jes. 41, 10.13-14

Det som var umulig for loven gjorde Gud.

Jeg er fri!

 

Sion Ingedal, 27.05.2020

Kjell H. Gaulin

Hva er et løfte?

Sion Ingedal, 20.05.20 - Kjell Gaulin

I juridisk språkbruk betegner løfte en erklæring som forplikter avgivern i samsvar med sitt innhold når løftet er kommet til mottagerens kunnskap. For eksempel et tilsagn om en gave.

Et løfte binder angiveren slik at det ikke kan fritt tilbakekalles etter at mottageren har fått kunnskap om det. 2. Korinterne står det.

For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss.

Tro er vårt seierstegn. Tro er ikke blind, men og se Guds løfter å tro på det han har sagt i sitt ord. Han er troens opphavsmann og fullender. Vi tror på alle Guds løfter.

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Troen vår må være forankret i Guds ord og løfter.

Vi synger i sangen: Løftene kan ikke svikte, Nei, de står evig fast! Jesus hvert ord har beseglet Den gang hans hjerte brast.

Tro under alt som deg møter, snart du hjemme er! Da skal du evig få skue Det som du trodde her!

Himmel og jord kan brenne, Høyder og berg forsvinne, Men den som tror skal finne: løftene de står fast.

Guds ord består. Det er et løfte om frelse for alle mennesker.

Johannes evangelium 1:12 - Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

For et løfte, for en trøst. Gud være takk ved Jesus Kristus vår frelser.

Hva er et kall

Et kall er å følge  etter Jesus. Jesus sa til sine disipler, følg meg. Menighetens kall er å følge Jesus. Kallet er å være en Jesu disippel, en etterfølger av Jesus, og han åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord.

Jesus gikk omkring her nede og gjorde vel i mot alle. Han mettet de som var hungrige, helbredet de syke, vekte opp døde. Et kall er ikke å gjøre ting etter våre egne påfunn og tankebygninger eller ideer. Et kall er å gå i takt med menigheten og Guds ord.

Menigheten er innstiftet av Gud. Menigheten er Guds eiendom, og der har han satt velsignelsen. Derfor er samfunnet med de Hellige veldig viktig.

Ordet som vi deler og blir forkynt knytter oss sammen, og vi blir fylt av den Hellige Ånd som igjen åpenbarer Kristus for oss som lærer oss veien. Den løser lenker og bånd, og setter oss i frihet.

Da har vi alle et fundament som er menigheten som er bygd på Guds ord som vi kan arbeide ut ifra. Vi synger jo i sangen: Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt.

Det er Guds ord som skal ut, og ikke våre meninger og tankebygninger. Guds ord er levende og gjør noe med oss som mennesker. Mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Ved Jesu føtter ei stille stund. Når orda kjem fra hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er. Da er det hugnad å leva her, synger vi.

Gud velsigne deg.

 

Sion, 13.05.2020

Kjell H. Gaulin

 

Bibelen - Den Hellige Skrift

Bibelen Den Hellige Skrift

Den er skrevet av Hellige Guds menn som var drevet til det av Den Hellige Ånd. Gud ga dem visdom til å føre fram Guds tanker i et menneskelig språk. Førti personer har vært med på å skrive Bibelen. De levde i ulike tider, i forskjellige land og under de mest skiftende forhold. Noen var fyrster, andre levde i fattige kår. Noen var lærte, andre ulærte. De skrev i slott og i fengsel, på reiser i fredstider og i krigstider.

Det viktigste innholdet i Bibelen er det som kalles evangeliet, som betyr: et godt budskap. Det er et kall til frelse for alle mennesker. Hovedpersonen i Bibelen er Jesus Kristus, vår Frelser og forsoner, han som samtidig er både Gud og menneske.

Bibelen største oppgave er å forklare Jesus og hans soningsverk for oss. Bibelen Guds ord går aldri ut på dato. Navnet Jesus blekner aldri. Derfor bør vi lese Bibelen, regne den som den største rikdommen vår og følge den i alle deler. Følger vi den, farer vi aldri vill.

Den er rettesnoren for livet her nede og viser oss veien til himmelen.  Jes.1,8 Kom, kom la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jes. 55.6. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!

 

Sion Ingedal, 29.04.2020

Kjell H. Gaulin

Forløsning

For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som veer.

Ja ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt legemes forløsning. Rom: 22-23.

Denne verden har ikke den ro vi lengter etter. Denne verden er full av uro og plager, smerter, mørke og død. Fortvilelse og angst for mange. Det er så sant det Jesus sier: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Han er vår forløser.

I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og alt Han skapte var såre godt. Ja det er vi så enige i, vi nyter det , ja fullkomment og godt er det.  Når vi ser alt det Han har skapt, er det som vi har funnet et paradis på jord, men det vil alltid være noe som vil ødelegge for oss.

Djevelen er aktiv. Han er ute for å ødelegge. Ja plyndre, myrde og slå i stykker. Vi opplever jo om dagen at vi har fått en uønsket gjest, men vi ser han ikke, men han er der og skaper frykt. Men vi tror på Han som har all makt i himmel og på jord. Snart kommer Han igjen og skaper fred og harmoni.

Han er vår forløser, og er der for oss alle. Han sier: hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er kun et navngitt blant mennesker ved hvilket vi skal bli frelst, Navnet Jesus.

Frykt ikke for jeg er med deg, se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud.

 

Sion, 22.04. 2020

Kjell H. Gaulin

Troens utfordring

Hos Jesus er et godt sted å ha det vanskelig. Livet kan være vanskelig, da er det godt å ha et sted å gjemme oss. Vi kan ikke gjemme oss for Gud, men vi kan gjemme oss i Gud. Slå oss ned i Hans trygghet og beskyttelse.

I Guds kjærlighet fins ingen forkastelse, bare fullstendig aksept. Ingen fordømmelse, bare tilgivelse og barmhjertelighet. Et godt og trykt sted å være både i glede og sorg.

Han er vår trøst. Han er med oss. Han utfrir oss. Han venter på oss. Han gir oss ord som løser. Ja han er all vår trøst. Han er vår forløser. Derfor sier han: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære. Han gir oss hvile.

Det er så mange som sliter med lov og påbud, prøver å ta seg sammen å tilfredsstille Gud, men se hva som står i romerbrevet kapittel 10 vers 4. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror.

Galaterne  kapittel 3 vers 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.

Galaterne kapittel 3 vers 6  står det: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.

Da kan vi jo synge sammen med Werner Skibsted sangen 517 i Evangelietoner: Underfullt det er å leve kjærlighetens liv i Gud, så jeg slipper selv å streve med å holde lovens bud.

Tenk så godt at gjerdets skillevegg er borte. Syndeskylden er betalt. Dette gjorde Han en gang for alle da Han ofret seg selv, og fant en evig forløsning og seier over døden.

Sion, 14. 04. 2020  Kjell H. Gaulin

Påskebudskapet

Vi går nå inn i Påskehøytiden, og vi vil minne hverandre om Nattverdens betydning.

Nattverden Matteus kap. 26 vers 26-28.

Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa:

"Ta, et!  Dette er mitt legeme"

Og Han tok en kalk, takket, gav dem og sa:  "Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts  blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse."

Nattverdsmåltidet er for de kristne, og har stor betydning for oss som troende - et møtested mellom oss og Gud - et styrkemåltid for oss troende. Jesus sa, gjør dette til minne om meg. Vi har fått et oppdrag og forkynne Herrens død inntil Han kommer.

Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? 1. kor. 10,16. Velsignelsens  kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod.

Nattverden er et minnemåltid, et samfunnsmåltid, et takkemåltid, et seiersmåltid, et styrkemåltid, et reisemåltid, og et profetisk måltid.

Skjærtorsdag er et minne om innstiftelsen av nattverden. Etter måltidet gikk Jesus til Getsemane hagen sammen med sine disipler for å be. Han ble forrådt av Judas og arrestert hvor han måtte gjennom harde og brutale forhør. Han ble slått og hånet, og dømt til døden og ble hengt på et kors for å dø.

Alle Hans disipler forlot han av redsler når de så hva de gjorde med Jesus. De korsfestet Ham utenfor Jerusalem - stedet Golgata. Her ble Jesus korsfestet sammen med to røvere, en på høyre side og en på venstre side.

Når Jesus døde og ropte ut det er fullbrakt, skalv jorden og fjell revnet. Forhenget i templet revnet fra øverst til nederst. Graver ble åpnet, og døde sto opp. Og folk som så det, ble forferdet over det som skjedde.

Jesus ble gravlagt i en grav i fjellet med en stor stein foran inngangen, pluss at soldater skulle vokte graven.

Jesus sto opp den tredje dagen. Døden kunne ikke holde Han tilbake. Den første påskedag sto Jesus opp og gikk ut av graven.

Ja, vi synger så fint i en påskesang:

Påskemorgen slokker sorgen til evig tid. Redningsmannen er oppstanden.

Han er vår forsoning til evig tid. Fagre skarer opp vi farer fra grav til sky.

Jesus har beseiret døden. Jesus sa: Den som tror på meg skal leve om han enn dør.

Påskesangen i Evangelietoner står det nr. 33 synger vi så salig:

"Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt".

Når Gud er for oss, hvem er da imot oss.

Gud velsigne deg. En velsignet god påske

 

Sion 06.04.2020

Kjell H. Gaulin

Hilsen fra forstanderen

Hei alle sammen

Ønsker å hilse dere med salme 62:1

Bare i håp til Gud er min sjel stille, min  frelse kommer fra Ham. Bare Han  er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.

Våre følelser og sinnsstemninger kommer og går. Er det noe vi trenger, så er det et anker for sjelen, for den flyr hit og dit. Hebreerne 6:19

 

Efeserne 4:14: La oss ikke lenger kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsen listige grep.

Bibelen forteller at det er en Herre, en tro, og en dåp. 

La oss forankre oss i Guds ord, og ta på oss Guds fulle rustning. Å tjene Gud er ikke noe vi gjør for å oppnå noe. Han er all vår trøst. Han forstår oss, og er vår hjelper når det røyner på. Ingen kristen blir forlatt i nøden, nei han er der hos oss. Han er kilden med det levende vann.

 

Vi synger så fint i en sang.

Sørg, å, kjære Fader, du, jeg vil ikke sørge, Ikke med bekymret hu Om min fremtid spørre. Sørg du for meg all min tid, Sørg for meg og mine, Gud allmektig, nåde, blid, Sørg for alle dine!

 

Med vennlig hilsen

Kjell H.Gaulin

Gud er en god Gud

I dag er det onsdag 25 mars 2020, og hadde alt vært normalt så skulle vi vært på årsmøte på Sion i kveld, men på grunn av Coronaviruset så har vi innstilt møtene inn til videre, slik våre myndigheter har bestemt, og det er nok best for oss alle, noe vi respekterer

Vi takker Gud for at vi bor i et så godt land. La oss huske på våre myndigheter i bønn at de må ta de rette valgene.

 

Jeg leste et fint stykke her om dagen som jeg ønsker å dele med dere.

Det kommer til syne.

Når snøen dekker et landskap, dekker den også mye annet:

Søppel noen har kastet fra seg eller ekskrementer fra dyr, for eksempel. Så smelter snøen igjen, og det kommer fram igjen.

Å dekke over noe, er noe annet enn å fjerne det. Noen ganger kan det å dekke over noe være et utrykk for blyghet – man «dekker sin nakenhet «.

Andre ganger handler det om å ville skjule noe i mer negativ forstand. Men det man dekker over, kommer gjerne til syne igjen.

Evangeliet handler ikke om å dekke over menneskenes synd. Det handler om å fjerne den.

Paulus skrev til de kristne i Kolosserne:  Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset

(2,14). Jesus la ikke gjeldsbrevet til side eller kastet det – han slettet det, han tok det bort. Vi ser dem aldri mer.

Med disse ordene ønsker jeg dere alle Guds rike velsignelse.

Vær ved godt mot - Jesus lever og går i forbønn for oss.

 

Kjell H. Gaulin

Gud står de stolte imot, men de ydmyke finner nåde - Sion 20.03.2020

Hva er det å være stolt?

En følelse av selvtillit og beundring ovenfor oss selv, som kan få oss til å tro at vi er bedre enn andre. Ofte er slike personer stresset og engstelige.

De er alltid på vakt, og sammenligner seg selv med andre for å forsikre seg selv om at det de tror stemmer.

Skjuler usikkerheten sin gjennom sin stolthet. Oppfører seg som om de er bedre enn andre, men skjelver på innsiden.

Stolthet gir stress. Strever alltid å være i sentrum av oppmerksomheten, og vite å være bedre enn andre. Ute av stand til å beundre andre. De vet ikke hvordan man lytter.

Bare ute etter all oppmerksomheten at det hindrer dem å lytte til andre. Selvopptatte.

Alltid ute etter å demonstrere hva de kan og vet. Finner ikke ro, noe som igjen hindrer dem i å være lykkelige. Istedenfor å løse problemene sine, gjemmer de dem.

For å endre stolte handlinger må vi klare å sette oss inn i andres situasjon og se ting fra deres perspektiv, lære å be om tilgivelse.

For å slutte å ha stolte holdninger, må en slutte å ha et veldig idealistisk bilde av seg selv. Slutte å opptre som perfekte. Slutte å ha så stolte holdninger, så vi ikke kan akseptere ufullkommenheter.

Få vekk frykten for fiasko og ufullkommenhet. Unnskyld og ydmyk, hjelper oss til å bli tryggere og rolige.

Når vi er ydmyke finner vi nøkkelen, til et bedre liv sammen med andre, og et tilgivende sinn. Da finner vi roen. Min fred gir jeg dere sa Jesus.

 

Er ydmyk en sterk side, eller en svakhet ?

Ydmykhet er nøkkelen til framgang. Hva sier Bibelen 1.Pet. 5,5 Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Den som er hovmodig kan få problemer på grunn av sin holdning. Ydmykhet er himmelsk visdom.

1.Samuel 2,3 Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom. Ydmykhet utløser Guds velbehag og nåde.Nåde er noe vi får og gir.

 

MVH.Kjell G.

Desember 2019

Dråper fra kilden. Luk. 2,8.

Det var noen hyrder der på stedet…..»

De første som fikk høre om underet som var skjedd i stallen i Betlehem, var noen hyrder ute på markene. De holt nattevakt over hjorden sin og ble meget forskrekket da natten ble forvandlet til dag av Herrens herlighet.

Da Jesus døde på Golgata, ble det mørke om dagen, men da han fødes i Betlehem, ble det lys om natten. Hyrdene var ikke vant til slik.

De var ikke vant til at folk i det hele tatt brydde seg om dem. De var ikke så godt ansett i de dager.

Gamle rabbinske skrifter legger for dagen at på denne tiden kunne man f.eks. ikke bruke en hyrde som vitne i en rettsak. Han var ikke troverdig nok og ble i klasse med løse eksistenser.

Men da Gud skulle ha vitner til det største som inntil nå var skjedd,

Sønnens fødsel, valgte han ut noen som ikke hadde adgang til en jordisk rettsal. De skulle være de første vitner til det som hadde skjedd.

Hyrdene trodde det budskap de fikk. De diskuterte ikke tiden bort med å veie for og imot, ved å spekulere på om dette kunne være rett. De gikk ikke engang innom andre hyrdeflokker på veien og spurte om de hadde sett noe. De sa til hverandre: « La oss nå gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!»

De skyndte seg av sted og fant hva Gud hadde åpenbart.

Gud har åpenbart seg på mange måter gjennom tiden, og han åpenbarer seg fremdeles. Han kommer til mennesker som er mottakelige for hans velsignelse. Om de er fattige og små som hyrdene på marken, betyr ikke det noe. Har de hyrdenes tro, får de også oppleve hva hyrdene så: Jesus! Verdens frelser!

 

En velsignet god jul og et godt nytt år ønskes deg fra Kari og Kjell Gaulin

Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det, Hebreerne 2,1.

Den som driver, er ikke en som trosser seg fram.

Den som driver, er i det hele tatt ikke aktiv. Det er ikke noe han selv gjør, det er noe som skjer med ham.

Derfor er det også så bekvemt, så behagelig, å drive av sted. Da slipper en alle anstrengelser med å holde seg oppe eller å gå mot strømmen. Selv en død fisk kan drive med strømmen.

Det er også en annen fare her. Vi kan så lett komme ut av kurs uten selv å merke det. Jo svakere, og derfor behageligere å bare drive med strømmen, og da er faren der at man mister retningen.

Det er nettopp  denne påvirkningen som gjør oss så harmløse, som er blitt skjebnesvanger for mange. La oss holde fast kurs som stemmer med ordet, så vi ikke kommer ut av kurs.

Er noen av oss begynt å drive? Vend deg om å gå mot strømmen! Klarer du det ikke, må du rope som den synkende Peter: Herre, frels meg!

La oss bygge våre hus på fjellgrunn. Ordet faste grunn, der vi møter og får hjelp fra vår Herre Jesus Kristus som er prøvd i alt i liket med oss, men uten synd.

Jesus Kristus er i går og den samme ja til evig tid.

 

Hilsen Kjell G

 

 

Ved kilden i dag.

Det er ingen overdrivelse å si at vi lever i en farlig verden. Ja, for mange er det nærmest som å leve på en vulkan, så utrykt er livet for dem. Vi vet ikke hva som skal hende i neste øyeblikk, mange blir rykket inn i evigheten uten noe som helst varsel. Ingen av oss vet hvor mange dager eller år det ennå er igjen av livet.

 

Og ingen vet hvor lenge vi får beholde vår gode helse, som vi alle er avhengige av. Heller ikke kan vi stole så trykt på de gode, eller i alle fall tilstrekkelige, inntekter, eller på den formuen som noen støtter seg til.

 

Skal vi da gå omkring med en permanent bekymring og vente på død og sykdom og fattigdom? Langt ifra! Jesus har jo uttrykkelig sagt at det må vi ikke gjøre. Men derimot er det godt å vandre ydmykt og i takknemlighet.

 

Vi må aldri bli selvsikre og overmodige, for det eneste trygge for oss er nåden, og den kan intet menneske rose seg av, for da er det ikke nåde lenger.

 

Og når vi får lov til å føle oss trygge til tross for at vi ikke vet hva som skal hende i neste øyeblikk, så er det fordi vi hviler i vissheten om at vi alltid er i Guds hånd, hva som enn kommer til å skje.

 

Det er alt for usikkert å bygge vår trygghet på noe av det vi for øyeblikket kan glede oss over. Vi vet jo ikke hvor lenge vi får beholde det. Vår sikkerhet er Guds trofasthet, som er den samme i motgang som i medgang.

Salme 62,9 - Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela

Gud velsigne deg - Vennlig hilsen Kjell G.

16. januar 2019.

Skulle noen ting være umulig for Herren 1. mosebok 18:14

Vi er ikke alene. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn. Salme 37:5

Herren overvåker det hele, for han har all makt i himmelen og på jorden. Vi kan legge alt som tynger over på han, frykt, angst, sorger og gleder, spørsmål og vantro.

Salme 55:23 - Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe.

Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. For en salig trøst som ligger i disse ordene. Skulle noen ting være umulig for Herren? Disse ordene gjelder alle situasjoner i vårt liv. Familiesituasjoner, våre bekymringer og våre personlige behov. Guds ord er rettet til oss alle. Vi har en som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet om alt det vi bærer på. Han har omsorg for oss.

 Bli ikke fortvilet! Vend blikket oppad mot Jesus Kristus verdens frelser, som er all vår trøst og forløser. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

 Hjelp må vi jo ha, og trøst trenger vi, om det ikke skal bli helt trøstesløst for oss. Og hvis vi ikke vil ta imot noe av det som Gud så gjerne vil gi oss, hvor skal vi da vende oss hen? Lykkelig er den som ikke bare lengter etter, men som lever i Guds kjærlighets lys og varme og trygghet.

 

 Evangelietoner 1

Ja salige hvilested ved Jesu hjerte! Der har jeg i uro fred og trøst i smerte! Der lindring jeg har i savn og lys i mørke. I stormen en sikker havn. En brønn i tørke.

Gud velsigne deg

Kjell. H. Gaulin